Palm Beach, Florida, February 21, 2020
Updated 2/22/20, 12:10 AM

Archbishop Elpidophoros, the primate of the Patriarchate of Constantinople’s Greek Orthodox Archdiocese of America, caused a stir yesterday at the opening of the 29th annual Leadership 100 Conference at the Breakers Resort in Palm Beach, Florida.

The Archbishop Iakovos Leadership 100 Fund Incorporated is a corporation that supports the National Ministries of the Greek Orthodox Archdiocese in advancement of Orthodoxy and Hellenism.

As multiple participants in the conference, who wish to remain anonymous, are reporting, in front of dozens of participants, Abp. Elpidophoros declared that anyone who was married in the Orthodox Church can receive Communion in the Orthodox Church, regardless of whether they are Orthodox or not.

His statement came during the question and answer portion of his talk.

As the Orthodox Church firmly teaches that only baptized and chrismated members of the Church can commune, the Archbishop’s statement upset many people.

He previously addressed the issue of mixed marriages at the Archdiocesan Council meeting in October, hinting at what he openly declared yesterday. After noting that nearly 50% of all Orthodox Christians in America are converts, including 25% in the Greek Archdiocese, the Archbishop stated:

With this in mind, I would make this suggestion: instead of calling marriages with non-Orthodox spouses “mixed marriages,” might we not better refer to them as “miracle marriages?” For these marriages are the main road that ushers converts to the Faith. As the Apostle Paul says: How do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? (I Cor. 7:16).

While speaking above about marriage leading to spouses converting to holy Orthodoxy, Abp. Elpidophoros went on say:

Every faithful marriage is a miracle marriage—a miracle of God’s love and a Mystery to be celebrated with joy and embraced with thanksgiving. Whether or not the spouse joins the Church in a formal way through Chrismation, they are still 100% part of our community, and should be embraced as such. If we are to be a Church that truly serves and embraces our young people who live in a technologically advanced and pluralistic world, we must embrace the strangers in our midst—make them strangers no more, and embrace all the members of our community and our Country.

The Patriarchate of Constantinople previously made waves when it announced that it would allow priests whose wives died or abandoned them to enter into second marriages, thereby contradicting the long-standing canonical Tradition of the Church.

In October, the Holy Eparchial Synod of the Greek Archdiocese in America announced that it was petitioning Constantinople to allow three clergymen to remarry.

Article updated to note that the statement came during the question and answer session.

_______________________________________________________________________________________________________________________

-Arhiepiscopul grec al Americii declară comuniune deschisă pentru soții neortodocși

Palm Beach, Florida, 21 februarie 2020
Actualizat 22/02/20, ora 12:10

theorthodoxworld.com theorthodoxworld.com

Arhiepiscopul Elpidophoros, primatul Patriarhiei din Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America a Constantinopolului, a provocat ieri o agitație la deschiderea celei de-a 29-a Conferințe anuale de Conducere 100 în cadrul Breakers Resort din Palm Beach, Florida.

Arhiepiscopul Iakovos Leadership 100 Fund Incorporated este o corporație care sprijină ministerele naționale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Grece în promovarea ortodoxiei și elenismului.

Întrucât mai mulți participanți la conferință, care doresc să rămână anonimi, raportează, în fața a zeci de participanți, Abp. Elpidophoros a declarat că oricine a fost căsătorit în Biserica Ortodoxă poate primi împărtășirea în Biserica Ortodoxă, indiferent dacă sunt ortodocși sau nu.

Declarația sa a venit în timpul porțiunii la întrebări și răspunsuri la discuția sa.

Întrucât Biserica Ortodoxă învață cu tărie că numai membrii botezați și hrismați ai Bisericii pot comuna, afirmația arhiepiscopului a supărat multe persoane.

El a abordat anterior problema căsătoriilor mixte la ședința Consiliului Arhiepiscopal din octombrie, făcând o atenție la ce a declarat în mod deschis ieri. După ce a menționat că aproape 50% din toți creștinii ortodocși din America sunt convertiți, inclusiv 25% în Arhiepiscopia greacă, arhiepiscopul a declarat:

În acest sens, aș face această sugestie: în loc să numesc căsătoriile cu soții neortodocși „căsătorii mixte”, s-ar putea să nu ne referim mai bine la aceștia drept „căsătorii minune?” Căci aceste căsătorii sunt principalul drum pe care convertitorii ushers la Credință. După cum spune Apostolul Pavel: De unde știi, soție, dacă îți vei salva soțul? Sau cum știi, soț, dacă îți vei salva soția? (I Cor. 7:16).

În timp ce vorbea mai sus despre căsătorie care duce la soții convertiți la sfânta Ortodoxie, Abp. Elpidophoros a continuat spunând:

Fiecare căsătorie credincioasă este o căsătorie minune – un miracol al dragostei lui Dumnezeu și un mister care trebuie sărbătorit cu bucurie și îmbrățișat cu mulțumire. Indiferent dacă soțul se alătură sau nu Bisericii într-un mod formal prin crismație, ei sunt încă 100% parte din comunitatea noastră și ar trebui să fie îmbrățișați ca atare. Dacă trebuie să fim o Biserică care slujește cu adevărat și îi îmbrățișează pe tinerii noștri care trăiesc într-o lume avansată din punct de vedere tehnologic și pluralist, trebuie să-i îmbrățișăm pe străinii din mijlocul nostru – să-i facem să nu mai fie străini și să-i îmbrățișăm pe toți membrii comunității noastre și ai noștri Țară.

Patriarhia de la Constantinopol a făcut valuri anterior când a anunțat că va permite preoților ale căror neveste au murit sau le-au abandonat să intre în căsătoriile a doua, contrazicând astfel tradiția canonică îndelungată a Bisericii.

În octombrie, Sfântul Sinod Eparhial al Arhiepiscopiei Grecești din America a anunțat că solicită Constantinopolul să permită trei clerici să se recăsătorească.

Articol actualizat pentru a nota că declarația a venit în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri.