În cazul în care acest film este șters de pe youtube, aveți aici înregistrarea lui care nu va dispare decât dacă acest sit va fi închis abuziv:

.

Părinții atoniți, următori ai Sfinților Părinți

 

 

Lupta împotriva ecumenismului abia acum începe, acest lucru ar trebui să-l înțelegem cu toții.

Cu toate că ecumenismul se propovăduiește de 115 ani dar, din păcate, în tot acest timp nu s-a întrerupt comuniunea cu cei ce l-au propovăduit.

Trebuie însă ca și aceasta să aibă un început, iar la acest început trebuie sa fim cu toții uniți.

Noi astăzi, ca părinți atoniți, stigmatizăm ecumenismul, lucru pe care ar fi trebuit să îl facă Sfânta Kinotită și stareții mănăstirilor aghiorite! Însă aceștia nu numai că nu o fac ei înșiși, ci-i prigonesc și pe cei care încearcă să o facă! Și facem apel la unitate pentru că deja mulți au început să spună că noi astăzi vom insulta, vom lua măsuri extreme, vom condamna biserici, etc.

Noi nu ne-am adunat aici pentru a judeca sau condamna nici o biserică!

Condamnăm ecumenismul și tot ce alții vor să ne impună post-patristic, deci ANTI-ORTO-DOX!

Așadar Rezoluția la care veți avea și posibilitatea de a adera prin semnătură o vom posta și pe internet deoarece pentru noi este un început al luptei bisericești care, în această formă ar fi trebuit să înceapă de foarte mult timp și nu să ne limităm la a diagnostica doar această boală a ecumenismului ca erezie ci să și întrerupem comuniunea cu infecția ereziei!

Rezoluția Adunării inter-ortodoxe ” Următori ai Sfinților Părinți” a clerului și poporului prin care este condamnat ecumenismul și ”sinodul” din Creta -vă rog să fiți cu multă atenție pentru că este foarte important, este însuși scopul acestei Adunări-ESTE MĂRTURISIREA NOASTRĂ DE CREDINȚĂ!

Poporul cel credincios al lui Dumnezeu este acela care, de-a lungul timpului păstrează integri-tatea credinței și a dogmelor. Este acela care primește sau respinge sinoadele care se întrunesc.

Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul:

”Credința evlavioasă confirmă sinoadele care au avut loc.”

Și tot el:

”Corectitudinea dogmelor este cea care judecă sinoadele” și trebuie ca dogmele și canoanele expuse de aceste sinoade să fie ortodoxe, bine-credincioase și în acord cu dumnezeieștile scripturi sau cu sinoadele ecumenice prededente.

 

Din acest motiv, ca mădulare credincioase ale Bisericii celei Uneia, Sfintei, Sobornicești și Apostolicești a lui Hristos și următori ai Sfinților Părinți:

 

1) condamnăm și respingem ecumenismul, sincretismul intercreștin și interreligios, ca panerezie, potrivit fericitei caracterizări a Sfântului Iustin Popovici și a altor Sfinți Părinți duhovnicești și iluștri teologi

 

2) condamnăm și respingem Consiliul Mondial al Bisericilor(CMB) ca fiind Consiliul Mondial al Ereziilor și Îl mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos ca unic Mântuitor și Salvator; nu există nicăieri altundeva mântuire și Biserica pe care El a întemeiat-o, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, se identifică cu Biserica Ortodoxă.

În afara acesteia, toate celelalte sunt rătăciri ale satanei, erezii și schisme.

 

3) Nu acceptăm sinodul care a avut loc în insula Creta și îl respingem ca pseudo-sinod pentru că:

-legiferează ca fiind de acum învățătură bisericească erezia ecumenismului și accesoriile acestuia, adică teologia postpatristică și baptismală, teoria despre persoană și despre primatul în biserică și în Sfânta Treime (ale mitropolitului Pergamului, Ioannis Zizioulas)

– desființează instituția sinodală

– legiferează ereziile ca ”Biserici” care au același har cu ortodoxia

– desființează postul

– anulează canoane ale sinoadelor ecumenice

– acceptă și legiferează ”căsătoriile nelegiuite”, anume căsătoriile mixte

 

Ca urmare a acestora, întrerupem comuniunea cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca principal inspirator al sinodului, reprezentant și propovăduitor al panereziei ecume-nismului și cu toți episcopii care acceptă sinodul din Creta ca ortodox.

( din sală: NEVREDNICI!)

Ne întemeiem în acest sens pe canoanele:

-10 și 31 Apostolice

– 2 al sinodului din Antiohia

–  33 al sinodului din Laodiceea

precum și pe canonul 15 al sinodului I-II al Sfântului Fotie cel Mare, urmând întru toate Sfinților Părinți în diagnosticarea, înfruntarea și vindecarea ereziilor care au apărut.

Suntem împreună-mergători și împreună-luptători cu toți preoții, monahii și mirenii care au întrerupt pomenirea patriarhilor și episcopilor lor (din sală: VREDNICI SUNT!) care susțin ecume-nismul și nu condamnă pseudo-sinodul din Creta și îi așteptăm (în aceeași luptă!) și pe ceilalți frați ai noștri care au cuget ortodox ca, după ce se va coace întru ei rodul dorinței de mărturisire a adevă-rului, deci îi așteptăm, nu îi condamnăm cum ziceau unii, ci îi așteptăm să întrerupă și ei pomenirea ecumeniștilor eretici. Aceasta este datoria fiecăruia dintre noi!

 

Prin urmare, solicităm  episcopilor Bisericii Ortodoxe din toată lumea, să fie convocat un sinod ortodox  în vederea condamnării celor expuse mai sus, spre evitarea schismelor și a dezbină-rilor dintre credincioși. Precizăm de asemenea, tuturor, că această luptă bisericească aflată în desfă-șurare are caracter mântuitor și prin aceasta rămânem credincioși eclesiologiei tradiției patristice or-todoxe și, în virtutea acesteia, rămânem înlăuntrul Trupului Bisericii Ortodoxe.

Nu pomenim alt episcop, nu procedăm la înființarea altei ”Biserici”, să nu ne fie nouă blasfe-mia aceasta ( o spun pentru că am fost acuzați!), nici nu aderăm la vreo altă formațiune bisericească.               Rămânem pur și simplu CREȘTINI ORTODOCȘI!

Rămânem credincioși Simbolului Ortodox de Credință și mărturisim ceea ce am primit, adevă-rul mântuitor al Sfinților Părinți valabil dintotdeauna.

Orice altă informație va circula despre noi- pentru că circulă foarte multe!- va constitui o calom-nie de insuflare demonică.

Nouă nu ne pasă de faptul că suntem noi înșine înjurați sau calomniați ci de faptul că se defaimă lupta Bisericii!

Știm că suntem păcătoși și nevrednici, însă lupta comună este lucrul asupra căruia trebuie să ne concentrăm și nu asupra persoanelor!

 

În sfârșit, următori ai Sfinților Părinți, repetăm și noi astăzi hotărârea Sinodului al VII-lea ecumenic și spunem:

”Așa cum Proorocii au văzut, așa cum Apostolii au învățat, așa cum Biserica a primit, așa cum Învățătorii au dogmatisit, așa cum lumea creștină a conglăsuit, așa cum harul a luminat, așa cum adevărul a dovedit, așa cum minciuna a fost înlăturată, așa cum ințelepciunea a vorbit cu îndrăz-neală, așa cum Hristos a hotărât, tot așa cugetăm și noi, așa vorbim, așa Îl propovăduim pe Hristos adevăratul Dumnezeul nostru.”

Amin.

Sunteți de acord, o semnăm?

Aceasta o vom traduce și în limbile română, rusă și engleză, o vom posta și pe internet pentru că este singurul mod de a întrerupe comuniunea cu ereticii și de a le dovedi în același timp, că nu suntem pe același drum cu ei!

 

Iezechiil 33,6-”…Dar dacă cel ce stă de strajă va vedea sabia venind și nu va suna din trâmbiță, și poporul nu se va păzi și sabia va veni și va lua un suflet dintre ei, atunci (sufletul) acela a fost prins din pricina nelegiuirii sale, iar Eu voi cere sângele din mâna străjerului.”

 

 

.