Motto: A pune sub tăcere cuvântul Adevărului este totuna cu a te lepăda de Hristos. (Sf.Maxim Mărturisitorul)

Cuvioase Părinte Athanasie,

În urma ”marelui” eveniment bisericesc ce a avut loc în iunie anul trecut în Creta, am așteptat cu nerăbdare și deosebit interes vocea părinților athoniți, ca să lămurească această mare problemă, ca unii ce sunt păstrătorii și străjerii Dogmelor Bisericii lui Hristos.

Cercetările și studiile amănunțite care au fost făcute în lumina Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți de către mulți erudiți ierarhi, profesori, teologi, dogmatiști, patrologi și monahi, arată că sinodul acesta nu a fost un Sinod Ortodox, ci unul eretic, mincinos și tâlhăresc.

După cum bine știți, acest „sinod” a creat multe și grave probleme, mai ales în ceea ce privește necomuniunea cu cei care îl acceptă, și de aici la prigonirea celor care s-au îngrădit, prin întreruperea pomenirii ierarhilor care îl sustin.

  • Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că: ”Orice om se sfințește prin mărturisirea corectă a Credinței. Cel care are credința nefalsificată în Hristos, acela are în el toate harismele Dumnezeiești. Fără Credința nefalsificată, nu poate nimeni să mărturisească Adevărul și să sufere martiriul, nu are harisme și nu se poate mântui.
  • ”Sfântul Maxim afirmă că Duhul Sfânt este absent din acea biserică care nu mai mărturiseşte Credinţa Ortodoxă, ceea ce face zadarnică orice comuniune cu ea. Comuniunea cu o biserică presupune unitatea credinţei, mărturisirea unei credinţe neortodoxe de către această biserică exclude orice comuniune cu ea. (pag.181)
  • Dacă Biserica Sobornicească (Catholicească) este Universală, universalitatea ei nu este o universalitate geografică, nici jurisdicţională sau de autoritate, ci o universalitate care înglobează, în timp şi spaţiu, ansamblul adevărurilor care totdeauna şi pretutindeni constituie Credinţa Ortodoxă…, şi, de asemenea, pe toţi cei care oriunde şi oricând continuă să mărturisească această Credinţă. Numai prin această Mărturisire comună a aceleiaşi Credinţe în aceeaşi Treime şi acelaşi Hristos, Bisericile Locale şi credincioşii lor sunt uniţi în aceeaşi Biserică Sobornicească (Catholicească). Doar prin această Mărturisire care uneşte creştinii de peste tot din lumea întreagă şi de peste timp, Biserica Sobornicească adună „tot pământul de sub cer…” şi a arătat că unul este sufletul şi una limba tuturor de la o margine a pământului la alta prin Duhul Sfânt, în unitatea de cuget şi de grai a Credinţei. (pag 207-209)
  • La un moment istoric dat, când erezia s-a răspândit în toate bisericile, Biserica Sobornicească s-a redus la un mic număr de credincioşi, chiar putem spune, la unul singur… Fiecare parte, chiar şi cea mai mică a Bisericii, fie şi un singur credicios, poate fi numit Biserică Sobornicească. Celor care voiau să-l silească pe Sfântul Maxim să se împărtăşească cu monoteliţii, le răspunde: “chiar dacă întregul univers (Oikoumeni) s-ar împărtăşi cu voi, eu unul nu mă voi împărtăşi”. El opune catholicitatea sa unei ecumenicităţi eretice. (pag. 209)
  • Acest principiu este valabil pentru persoane  dar şi pentru biserici. Ele aparţin Bisericii Soborniceşti sau, mai curând se identifică cu aceasta în măsura în care mărturisesc Dreapta Credinţă şi sunt excluse din ea (din Biserică) – chiar dacă ele continuă   din punct de vedere instituţional să fie biserici şi să poarte numele de biserică – dacă mărturisesc dogme străine Credinţei Ortodoxe, aşa cum a fost ea definită de Apostoli, Părinţi şi Sinoade. (pag. 210)
  • Dacă „porţile iadului nu vor putea birui Biserica”  întemeiată  de Hristos, aceasta nu înseamnă că o anumită Biserică Locală nu ar putea cădea niciodată în erezie, din pricina unei harisme, unei puteri sau unui privilegiu, pentru că nici o biserică particulară nu se identifică „a priori” şi definitiv cu Biserica. (pag. 211)
  • Toate bisericile au căzut într-un moment sau altul în erezie şi deci s-au aflat în afara Bisericii Soborniceşti (Catholiceşti). În anumite momente chiar toate bisericile au căzut în erezie, şi Biserica Sobornicească n-a mai existat decât prin câţiva credincioşi care nu încetau a mărturisi Credinţa Ortodoxă. (pag. 211)

(Sursa: Larchet, Jean-Claude – Sfantul Maxim Marturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus Ed. DOXOLOGIA, Iaşi 2010)

  • Mărturisirea Dreptei Credinţe condiţionează apartenenţa sau neapartenenţa la Biserică, excluderea din Biserică sau reprimirea în Biserică, şi, deci, comuniunea sau lipsa de comuniune cu ea. Acest principiu este valabil pentru persoane în raportul lor cu Biserica, dar şi pentru Bisericile Locale în raport cu Biserica Sobornicească (Catholicească). (pag. 262)
  • Comuniunea care se realizează în împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Hristos presupune încă şi mai mult adevărata Credinţă. Dacă nu se mărturiseşte Dreapta Credinţă, se răstoarnă şi se desfiinţează marea, luminoasa, prealuminata şi slăvita Taină a Ortodoxiei creştinilor. Invocarea Sfântului Duh în epicleza Sfintei Liturghii rămâne fără de răspuns şi,  prin urmare, Darurile ce se pun înainte nu mai sunt sfinţite.  Aşadar, nu se mai realizează o comuniune  adevărată. (pag. 263)

(Sursa: Larchet, Jean-Claude – Sfăntul Maxim Marturisitorul. O introducere, Ed. DOXOLOGIA, Iaşi 2013)

Dupa mărturiile enumerate mai sus, doresc să vă întreb: sinodul din Creta a fost ortodox sau nu? Dacă da, vă rog să ne lămuriți acest lucru, iar dacă nu a fost ortodox, atunci de ce îl acceptați, tăcând și pomenind la Slujbe pe cel mai mare ereziarh al tuturor timpurilor, patriarhul Bartolomeu? Și de ce stăruiți să rămâneți în comuniune cu cei care îl acceptă, prigonind astfel pe cei care mărturisesc adevărul. Pentru că: ”orice pomenire a unui patriarh eretic înseamnă auto-excluderea din Biserica Sobornicească și din comuniunea cu ea.”  (Sfântul Maxim Mărturisitorul. Mediator între Răsărit şi Apus, pag.184).

În scrisoarea de răspuns către acea familie din Buzău, care și-a manifestat neliniștea și durerea în ce privește tăcerea dvs și prigoana asupra monahilor mărturisitori din propria obște, ați răspuns că sunteți ortodox și păstrati credința cea adevărată. Oare e adevărat ce spuneți? Chiar sunteți ortodox și aparțineți Bisericii lui Hristos, sau ”bisericii” patriarhului Bartolomeu și a tuturor ecumeniștilor, care au recunoscut sinodal că aparțin și sunt membri ai Consiliului Mondial al Bisericilor, adică ”bisericii” nou create la ”sinodul” din Kolimbari?

Sfântul Grigorie Palama spune că: ”Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparțin Adevărului, iar câți nu aparțin Adevărului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos”.

Puteți afirma că la sinodul din Creta a avut loc mărturisirea Adevărului și condamnarea ereziilor, cum de altfel au procedat toate Sinoadele Ecumenice și Locale? Ce Adevăr s-a mărturisit și ce erezie s-a anatematizat la acest sinod?

Sfântul Iustin Popovici atrăgea atenția Sinodului Bisericii Serbiei, încă din anii ’70, mai precis din 1977, despre pericolul întrunirii ”Marelui Sinod” care va provoca schisme și pieirea multor suflete. Oare s-a înșelat Sf.Iustin Popovici făcând această proorocie?

Aveți mare dreptate atunci când spuneți că suntem schismatici. Da, așa este, ne aflăm în schismă cu cei care acceptă erezia și o acoperă, însă cu Biserica lui Hristos și a Sfinților Părinți nu suntem în schismă, pentru că vrem să păstrăm cu acrivie Adevărul descoperit.

Eruditul Mitropolit Ierotheos Vlachos lămurește cine anume provoacă schismă: ”În Biserică nu este posibil să fie distruse „de dragul unității”, eclesiologia și teologia ortodoxă și, în final, să fie subminată Credința descoperită. Atunci când stăpânește abaterea de la Credință, unitatea nu este de laudă ci, acela care păzește Credința descoperită păzește unitatea. Scopul nu este unitatea în sine ci, legătura unității cu Adevărul. Unitatea credinței este legată de Domnul Cel Unul, de Credința cea Una, de Botezul cel Unul, de Trupul cel Unul și de Duhul cel Unul (Efes 4,11-13). Sfinții Părinți s-au silit să păstreze unitatea Bisericii în Credința descoperită, izgonind din Biserică pe ereticii, care spărgeau unitatea Bisericii prin învățăturile lor eretice. Erezia, iar nu Adevărul sparge unitatea. Anatematizarea ereticilor se făcea pentru întărirea unitații Credinței și a Bisericii. Părinții, când au îndepărtat pe eretici din Biserică, nu au spart unitatea, ci au aparat-o. (https://doxologia.ro/cuvantul-ierarhului/de-dragul-unitatii)

În același duh cu toți Sfinții Părinți Sf.Maxim Mărturisitorul le răspunde celor care îl acuzau de schismă pentru că refuza comuniunea cu ei:

Dacă de dragul iconomei credința mântuiroare (ortodoxă) se amestecă cu credința mincinoasă (erezia), acest soi de așa zisă iconomie este totală despărțire de Dumnezeu, nu unire.

         Atunci trimișii Patriarhului i-au zis: Prin cuvintele pe care le spui, bagi dihonie în Biserică.

         Iar Sf. Maxim a spus: Dacă cel ce mărturisește învățăturile Sfintelor Scripturi și ale Sfinților Părinți provoacă schismă în Biserică, atunci cel care șterge învățăturile Părinților ce va provoca în Biserică? Fără acestea nu poate exista nici numele Bisericii…Căci dacă ștergem cuvintele care ne învață despre Dumnezeu, nu ne va mai rămâne nimic la care să ne închinăm.”

Apoi aceia i-au spus: Într-un singur lucru îi superi pe toți, că îi faci pe mulți să rupă legătura cu Biserica de aici.

           Sf. Maxim a zis: Este vreunul care spune că l-am îndemnat să rupă legăturile cu Biserica Bizanțului?

           Ei au răspuns: Faptul că tu ai rupt legăturile este cel mai mare îndemn pentru toți.

          Sf. Maxim a zis: Nimic nu este mai puternic decât conștiința care te mustră și nimic nu este mai încurajator decât conștiința împăcată. (Sursa:Măreția Ortodoxiei-Ed. Egumenița 2009)

Așadar, vă rog să deschideți toate Mineile și toate Sinaxarele și să ne spuneți dacă aflați măcar un singur Sfânt care să fi rămas în comuniune cu erezia și cu cei ce o propovăduiau, din vremea lor. De aceea s-au sfințit și au fost martirizați, pentru că s-au împotrivit minciunii, și au mărturisit Adevărul, îngrădindu-se astfel de erezie și de eretici. Însă dvs cui vreți să urmați, Sfinților sau ereticilor celor nou apăruți? Cum de îndrazniți sa citiți Slujbele Sfinților, dacă îi necinstiți prin acceptarea comuniunii cu ereticii ecumeniști, hulind astfel pe Duhul Sfânt?

În aceste vremuri de mare confuzie, diavolul a căpătat și el două ”harisme” cu care înșeală pe cei simpli și anume: ”nu judeca” și ”fă ascultare”, de care se folosesc și le invoca la nesfârșit „păstorii” ecumeniști, și care, ei înșiși ”nu fac ascultare” de Hristos și de Sfinții Părinți, „judecându-i” pe aceștia pentru că nu avut dragoste față de ereticii pe care i-au anatematizat. În numele acestei ”ascultări”, ierarhii, stareții și duhovnicii ecumeniști, au pornit cea mai mare inchiziție ascunzând Adevărul obștilor lor, ducând astfel în rătăcire și erezie poporul lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare genocid de la Facerea lumii și până acum: Distrugerea posibilității mântuirii oamenilor, prin măsluirea Adevărului.

Acelasi Sfânt Iustin Popovici spune că: ”Iubirea și Adevărul sunt deoființă. Acolo unde nu e Adevărul, nu e Iubirea. Fără Adevăr, Iubirea și-ar pierde vederea, s-ar afunda în întuneric și ar ajunge oarbă. Dragostea crede totul, iartă totul, dar se bucură numai de Adevăr.”

Spuneți că informațiile și știrile pe care vi le prezentăm sunt luate de pe internet, din conferințele și prelegerile celor care vor să ne scoată din Biserică, făcându-și lor altă ”biserică” paralelă. Așa este, aveți dreptate, din păcate internetul este singurul spațiu unde mai pot fi informați credincioșii și unde se mai poate spune Adevărul, pentru că în spațiul bisericesc, ca un paradox, se spun numai minciuni. Însă nu toate patriarhiile, mitropoliile și parohiile au site-uri și pagini de internet? Acestora le este permis accesul, iar noi nu avem voie să-l folosim? Ce este aceasta, o noua inchiziție neo-papistă?

Ne acuzați că am afirmat că Biserica nu mai este în Adevăr, ci numai cea din catacombe și din munți, este Biserica. Biserica lui Hristos este și va fi în Adevăr până la cea de-a Doua Venire și până la sfărșitul lumii, chiar dacă în ea vor rămâne doar cățiva clerici și credincioși. Nu Biserica nu mai este în Adevăr, ci aceia care acceptă erezii nu mai sunt în Adevăr și se exclud pe ei înșiși din Biserică, fie ei ierarhi, clerici sau mireni.

Mai spuneți în scrisoarea dvs că Sfânta Evanghelie ne învață să ne ferim de proorocii mincinoși și de lupii cei răpitori, care se vor înmulți în vremurile de pe urmă și vor căuta să înșele pe cei credincioși și că aceștia sunt cei năimiți, iar nu păstori adevărați, după roadele lor îi veți cunoaște (Matei 7,15-16). Așa este, aveți mare dreptate, Scriptura nu minte, însă cei care mint sunt tocmai semnatarii „sinodului” din Creta și toți cei care îl acceptă ca ortodox. Lor li se cuvin aceste cuvinte din Evanghelie.

Mai departe mărturisiți că, nu vă veți însoți cu ”lupii cei răpitori” și că veți păstra credința cea adevărată, însă tocmai acest lucru ați făcut, v-ați însoțit cu lupii cei răpitori, care poartă masca de Păstori și păstrați comuniunea cu ei, făcându-vă astfel părtaș la faptele lor cele rele (2Ioan1, 10-11). Ne acuzați pe noi că provocăm sminteală și că sufletele celor care se smintesc din mâinile noastre se vor cere. Oare este adevărat ce spuneți? Cine smintește pe cine? Nu din mâinile ”păstorilor” se vor cere sufletele cele smintite? Se vor cere din mâinile noastre ale mirenilor, care și noi suntem în primejdie de a fi înșelați de către „lupii cei răpitori”? Vă dați seama ce sofisme faceți?

Dacă spuneți ca erezia și schisma nu le-ați primit niciodată, atunci de ce îi prigoniți pe monahii care se împotrivesc sinodului mincinos? Și de ce nu vă arătați public poziția clară și ne-echivocă față de sinodul din Creta?

Probabil că vă temeți că, dacă veți mărturisi Adevărul despre „sinodul” din Creta, veți fi alungat din Schit, iar prin nemărturisirea Adevărului credeți ca veți face o ”iconomie” salvând astfel Schitul. Dar aceasta este o mare înșelare, pentru că în zadar va păzi omul cetatea, dacă nu o va păzi Dumnezeu.

Multe locuri sfinte s-au pustiit în istoria Bisericii datorită ereziei, și atunci ce folos va fi dacă păziți zidurile, iar Credința o veți pierde?

În acest caz avem pilda Sfîntului Theodor Studitul care a fost exilat și alungat din Mănăstirea sa din Constantinopol pentru că mustra ereziile iconoclaștilor. Atunci au venit ucenicii săi și i-au spus: ”Dar bine Părinte, să lăsăm noi acum Mănăstirea noastră, să lăsăm liniștea noastră, și să mergem în exil?” Iar el le-a răspuns: ”Apostolatul nostru, misiunea noastră de monahi, nu este să apăram pietrele și clădirile, ci să apărăm Credința noastră, să ne salvăm, și să ne mântuim sufletele.”

Sfantul Munte trebuia sa fie primul care sa ia atitudine, ca unul care a fost aparator de veacuri al Ortodoxiei. Mai urmati Parintilor Athoniti de odinioara care s-au luptat pana la sange impotriva ereziilor, pentru a pastra Dreapta Credinta? Daca nu, atunci cui urmati? Ierarhilor apostati care s-au facut de buna voie slugile masonilor si ai Antihristului?

Iar in finalul scrisorii spuneti ca daca si Hristos a fost acuzat ca are drac, cine sunt eu ca sa nu primesc injuriile dumneavoastra? Aici faceti alte sofisme asemanandu-va cu Hristos Adevarul, dumneavoastra insiva nemarturisind Adevarul. Pentru ca familia din Buzau care v-a adresat scrisoarea nu v-a adus injurii, ci doar v-a atentionat cu durere, ca nu cumva sa va solidarizati cu cei ce lupta impotriva Ortodoxiei si ii prigonesc pe marturisitori, ci alaturandu-va lor, sa marturisiti impreuna Adevarul.

Suntem foarte mahniti, vazand atitudinea dvs. si a multor Stareti ai Manastirilor Sfantului Munte, care ar fi trebuit, ei insisi sa fie cei dintai marturisitori si aparatori ai Ortodoxiei. Pentru ca, prin tacerea lor si prin comunicate „diplomatice”, se fac unelte ale celor care vor sa distruga Credinta.

Cu aceste ganduri, va marturisim ca nu mai avem nicio nadejde ca lucrurile se mai pot indrepta, pentru ca nu are cine sa mai lupte si, pentru ca:

”Strajerii Mei sunt orbi cu totii, ei nu inteleg nimic. Toti sunt caini muti care nu pot sa latre. Ei viseaza, stau tolaniti si le place sa doarma. Acestia sunt caini hrapareti care nu se mai satura, sunt pastorii care nu pricep nimic. Toti umbla in caile lor si se silesc pentru castigul lor (Isaia 56,10-11).”

Asa ca singura noastra nadejde ramane Hristos Dumnezeu-Omul, Unicul Arhiereu si Cap al Bisericii noastre, care cu nemincinoasa Lui gura ne-a fagaduit ca va fi cu noi pana la sfarsitul veacurilor si de la care asteptam mantuirea. Amin. Vino Doamne Iisuse.

Dumnezeu sa ne lumineze pe toti si sa ne calauzeasca pe calea mantuirii, sa ne pazeasca sa nu dam vesnicia pe vremelnicie, pentru ca altfel vom plange vesnic.

Cu aleasa dragoste si pretuire pentru toti marturisitorii Adevarului si ai Bisericii lui Hristos.

19 august 2017 Praznuirea

Sf.Mc.Andrei Stratilat

 

Dinu Tigoianu – Rm.Sarat

 

P.S.   Ortodocșii niciodată nu au prigonit pe nimeni, ci doar ereticii, odată cu primirea ereziei au devenit prigonitori.

Păstorul care amenință cu exiluri și prigoane, nici creștin nu este, ci este prieten al diavolului și diavolii sunt prietenii lui  (Gheron Sava Lavriotul)

 

Citiți vă rog și:

Scrisoarea unei familii din Buzău către starețul Schitului Prodromu și răspunsul acestuia

Ieroschimonah Paisie Prodromitul – Răspuns la Comunicatul Patriarhiei

Schitul Prodromu a întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu

________________

Sursa – http://www.glasulstramosesc.ro/blog/o_alta_scrisoare_catre_staretul_schitului_prodromu_v_ati_insotit_cu_lupii_cei_rapitori_care_poarta_masca_de_pastori/2017-08-19-478