”Creştinii ortodocşi cu adevărat credincioşi nu sunt influenţaţi şi nu trebuie să fie influenţaţi de lumea care stă departe de Dumnezeu, ci să rămână statornici pe calea pocăinţei şi a sfinţirii. Exact despre această statornicie vorbeşte Apostolul Pavel ucenicului său Timotei.

Să vedem în traducere versetele textului sfânt şi în continuare să ne oprim asupra unui punct foarte important:

„10. Tu însă mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă,

11. În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul.

12. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.

13. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi.

14. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat,

15. Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus”.

Într-adevăr, importante sunt sfaturile şi îndemnurile marelui Apostol. În câteva linii ne descrie starea sa şi modul slujirii sale şi al comportamentului său, în general, dar face şi o trimitere mişcătoare la prigoanele şi la pătimirile prin care a trecut în multe regiuni pentru dragostea şi slava lui Hristos.

Însă ceea ce impresionează este faptul că el descrie în continuare o profeţie cutremurătoare, care de aici încolo avea să se împlinească în fiecare generaţie şi în fiecare epocă în Biserica noastră.

Şi care este aceasta? Că oameni vicleni şi înşelători, oameni care vor părea că se află în Biserică, oameni care trăiesc între noi, oameni care, după cum vedem în Istoria noastră bisericească, au aparţinut chiar şi treptelor sfinţitului cler, şi încă a celui mai înalt, dar care neavând nici o raportare esenţială la modul autentic al vieţuirii evanghelice, au alunecat ei înşişi şi după ei au atras şi pe mulţi alţii, care erau neîntemeiaţi în ceea ce numim Dreapta Credinţă. Este plină istoria noastră de astfel de tragice cazuri de oameni vicleni, înşelători şi mai ales egoişti (şi să nu uităm că marii ereziarhi au fost clerici).

Dar poate cineva să nege că astăzi, nu doar că există înşelaţi şi rătăciţi, ci că mai mult s-au înmulţit? Doar dacă cineva trăieşte în afara realităţii poate să susţină contrariul.

Da, fraţii mei, este nevoie de multă atenţie şi priveghere duhovnicească pentru că în zilele anevoioase în care trăim, învăţăturile rătăcitoare, atât în dogmă, cât şi în ceea ce priveşte morala ortodoxă, s-au înmulţit în aşa măsură şi într-un asemenea grad, încât se poate întreba cineva, dacă aceştia care predică rătăcirile lor, au deschis vreodată Evanghelia spre a o studia.

Şi simplul fapt că astăzi se propovăduieşte noua dogmă ecleziologică a blestematului ecumenism, adică a sincretismului religios, şi doar faptul că unii oameni „vicleni şi înşelători” proclamă că Biserica nu este doar Ortodoxia, ci şi ereziile şi kakodoxiile, precum totalitatea eresurilor – papismul, arată împlinirea vizibilă a profeţiei Apostolului Pavel, dar în acelaşi timp ne trage alarma de pericol pentru cât de treji şi priveghetori ar trebui să fim noi, paznicii, dar şi de războinici (luptători), deoarece „credinţa este primejduită”.

Fraţii mei, dacă vrem să fim fii adevăraţi ai Bisericii noastre, trebuie să rămânem întemeiaţi şi neclintiţi pe meterezele datoriei şi ale sfintei lupte. Şi, iarăşi, cuvântul lui Pavel – celui răpit până la cer, s-ar cuveni să-l avem în vedere:

„Iar tu rămâi în cele pe care le-ai învăţat şi în care eşti încredinţat”.

Ar trebui să fie scris în inimile noastre.

Noi rămânem în Credinţa pe care am învăţat-o şi am primit-o şi în care suntem încredinţaţi de către Apostoli, Sfinţii Părinţi şi Dascăli, de către Martiri şi Mărturisitori, Cuvioşi şi Drepţi, iar prin harul lui Dumnezeu nu avem de gând să o schimbăm.

Nu vom clinti nici măcar o cirtă în această Sfântă şi evlavioasă Tradiţie vie prin care trăieşte Biserica noastră şi care sfinţeşte persoane, dar şi întreaga lume. N-au decât să „orăcăie” broaştele modernismului.

Să urle rătăciţii şi turbulenţii culturalişti ai ecumenismului care au pierdut acrivia dogmei. Să ne ameninţe înşelaţii care trăiesc nu pentru Hristos, ci pentru această lume deşartă şi păcătoasă.

Noi, chiar dacă suntem păcătoşi, însă fiind fii ai Apostolilor şi ai Părinţilor prin învăţătura Ortodoxiei noastre, prin Sfânta Evanghelie, prin Sfântul Pidalion, prin hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice şi Locale, prin scrierile nemuritoare şi rugăciunile Sfinţilor noştri Părinţi, şi departe de cei rătăciţi şi de „neo-ortodocşii – neo-nicolaiţi”, care au relativizat morala evanghelică, ne vom lupta să trăim această viaţă a Credinţei, care este exprimată prin vieţuirea ortodoxă ascetică, isihastă şi luptătoare, acest mod de vieţuire pe care l-am primit, dar şi pe care îl vom transmite mai departe, Comoara noastră cea sfântă pe care cu atâta teamă am primit-o şi am făgăduit s-o păstrăm până ce o vom încredinţa neatinsă, când ne va fi din nou cerută. Amin.

*******************

”Păstorii şi turma din toate timpurile nu sunt atât de cutremuraţi de faptul că se vor năpusti înşelătorii şi ereticii, ca alţi lupi sălbatici, ca să sfârtece turma cea cuvântătoare. Am spune că la aceasta se aşteaptă oricine. Ceea ce însă literalmente estompează orizontul şi face să apară norii negri ai deznădejdii este profeţia clară că: „Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei”, adică în rătăcire şi în erezie.

Fireşte, acest cuvânt nu se împlineşte pentru că l-a profeţit Apostolul, ci l-a profeţit tocmai pentru faptul că aveau să se întâmple astfel de fapte tragice, având ca urmare sustragerea din Trupul lui Hristos a unor grupări întregi.

Şi oricine şi-ar arunca o scurtă privire asupra Istoriei bisericeşti se va încredinţa cu durere de adeverirea cuvântului.

Desigur, faptul că astfel de lucruri s-au întâmplat, se întâmplă şi, fireşte, vor continua până la sfârşit, nu justifică în niciun caz scuza unora, care cu inimă uşuratecă se mişcă în spaţiile care în cele din urmă atrag urmări de felul acesta; adică urmări tragice pentru unitatea Trupului Bisericii noastre.

Dar, care poate fi supapa de siguranţă, care ne oferă certitudinea în ceea ce priveşte drumul nostru sigur, în mijlocul atâtor lupte şi nelinişti duhovniceşti ale noastre?

În sfârşit, care sunt aceste personalităţi care, ca nişte îndrumători luminoşi, ne călăuzesc la înalta noastră destinaţie fără a pierde din ochi calea?

Versetul imediat următor aduce lumină în acest punct, la care trebuie să luăm aminte cu scumpătate pe tot parcursul drumului nostru:

„Drept aceea, privegheaţi, amintindu-vă că timp de trei ani noaptea şi ziua nu am încetat cu lacrimi să vă învăţ pe fiecare dintre voi” (20: 31).

Păstorii adevăraţi, care în strălucirea luptei lor exprimă toate câte subliniază propovăduitorul lumii, sunt în cele din urmă cei în care putem, dar se şi impune să avem încredere. Şi aceasta se întâmplă pentru că, atât în dogma, cât şi în morala ireproşabilă,  pe care ei înşişi le trăiesc şi le propovăduiesc, creştinii se odihnesc şi simt certitudinea siguranţei. Aceşti păstori sunt persoanele care resping „aurul şi argintul”, care nu doresc lumea şi cele ale lumii, care se neliniştesc doar pentru mântuirea lumii.

Fraţii mei, nu ne rămâne decât să îngenunchem şi noi împreună  cu Apostolul Pavel şi să-L rugăm pe Capul Trupului Bisericii noastre, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să ocrotească turma de lupii cei grei şi în acelaşi timp să ocrotească întregul Trup al Bisericii noastre Ortodoxe, dăruindu-ne păstori adevăraţi care vor trăi şi vor propovădui învăţătura apostolică. Amin.”

 

Arhimandritul Ioil Konstantaros (2010)

___________

Sursa – https://stranaortodoxa.wordpress.com/2019/09/11/profetia-cutremuratoare-a-sfantului-apostol-pavel-oameni-vicleni-si-inselatori-oameni-care-vor-parea-ca-se-afla-in-biserica-oameni-care-traiesc-intre-noi-oameni-care-dupa-cum-vedem-in-isto/