”Pentru aceasta cu toată dreptatea se cade a numi cineva cântecele din organe, jocurile şi cântecele din gură, şcoala satanei, căci satana şi diavolul este cel întâi învăţător, iar slujitorii lui, dracii, sunt subînvăţători. Cei întâi şcolari însă, sunt cei ce cântă cu viorile şi cu alte organe; iar elevi şi eleve, sunt bărbaţii şi femeile care joacă şi cântă din gură. Lecţiile care se predau la şcoala aceasta sunt: desfrânarea şi neruşinarea, ruşinoasele cuvântări şi nebuneştile grăiri, curviile şi preacurviile, sodomiile şi orice alt păcat.

Se cade încă a numi cineva cântecele şi jocurile sport (întrecere) şi luptă a diavolului; iar loc al nevoinţei şi stadie (stadion), este casa în care se lucrează şi se săvârşesc acestea; răsplătitor însă şi dătător de cununi, care şade pe scaunul cel înalt al casei, este diavolul.
Privitori ai sportului, sunt toţi dracii care privesc şi se bucură; iar luptători şi nevoitori sunt jucătorii şi cei ce cântă din organe şi din gură, fie bărbaţi, fie femei. Şi oricine din aceştia, cântă din organe sau joacă, sau cântă din gură mai bine decât altul şi-l întrece, primeşte în loc de cunună, păcatul şi veşnica muncă.Pentru aceasta prea potrivit şi prea înţelepţeşte a zis hotărâtor dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, că, unde se fac hore şi sunt orchestre, acolo negreşit, este şi diavolul; „Eu îndrăznind, dau pe faţă că, unde este dans, acolo e şi diavolul; şi că curvia, nu numai înverşunaţi face, ci şi ucigători de nevinovaţi” (Matei 14).

Şi iarăşi acest Gură de Aur zice: „Ce faci nepriceputule om? Tu chemând la casa ta organe şi făcând jocuri, te faci al doilea Irod. Pentru că imiţi pe Irod acela şi aduci la masa ta ca o altă Irodiadă, femei şi bărbaţi jucători? Că deşi pe Ioan nu-l  omori, dar cu adevărat omori mădularele lui Hristos, adică atâtea şi atâtea suflete ale celor ce joacă şi a celor ce şed la masa ta şi privesc, ceea ce este şi mai rău. Pentru că acel diavol, care atunci prin jocul Irodiadei, a ucis pe Ioan, acelaşi şi acum prin jocuri, ucide sufletele celor ce şed şi privesc. Că deşi nu se ucide, Ioan, ci mădulările lui Hristos care este mult mai înfricoşat; căci nu cap pe tipsie cer cei care joacă acum ci sufletele celor ce şed şi privesc că deşi nu stă de faţă fata Irodiadei, ci diavolul care juca atunci prin aceia, şi acum joacă prin aceştia, şi sufletele celor adunaţi, prinzându-le şi robindu-le, fuge” (Omilia 48, la Matei).

Şi într-alt loc acest Hrisostom, loc de curvăsărie numeşte casa acelui om, care aduce curve la ea şi joacă: „Loc de curvie ţi s-a făcut casa ta, patimă şi strechie, şi nu este ruşine să năimeşti aceste dezmierdări?” (Cuvânt I, către Coloseni).

Deci, pentru aceasta fraţii mei creştini, fraţii mei prea iubiţi şi mult doriţi, încetaţi pentru dragostea lui Dumnezeu, şi pentru Sângele lui Iisus Hristos, cel ce a murit pentru a voastră mântuire, încetaţi vă rog de la aceste cântări din organe, jocuri şi cântece din gură lumeşti, fiindcă acestea sunt lucrurile diavolului şi paguba vieţii voastre; sunt pierzătoare mântuirii sufletului vostru; sunt lucruri şi fapte nu ale creştinilor care sunt ucenicii lui Iisus Hristos şi fiii luminei şi moşteni împărăţiei cerurilor, ci sunt lucruri şi fapte ale Elinilor, ale Evreilor, ale Turcilor, ale necredincioşilor şi păgânilor, cari sunt întunecaţi de înşelăciunea diavolului şi nu ştiu nici ce cugetă, nici ce lucrează.

Dacă până acum aţi fi fost dedaţi la astfel de sataniceşti şi păgâneşti îndeletniciri, de astăzi înainte însă, lăsaţi-vă de acestea şi urâţi-le pe ele. Şi dacă cineva dintre creştini, vă îndeamnă silindu-vă a vă duce la casa lui ca să cântaţi din organe, sau să jucaţi şi să cântaţi cântece curveşti, păziţi-vă cu dinadinsul şi nu-l ascultaţi, măcar stăpânitor de ar fi, măcar vreunul din cei sfinţiţi, sau şi mirean; fiindcă ei nu pot să vă ajute în ziua judecăţii sau să vă scape din muncă.

Voi, când v-aţi botezat în sfânta scăldătoare, în numele Sfintei Treimi, aţi dat făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor şi a oamenilor, ca să vă întoarceţi şi să urâţi toate aceste lucruri diavoleşti şi de ce acum călcaţi făgăduinţele voastre?Vrei să te adeverezi creştine cum că te-ai făgăduit la sfântul Botez să nu cânţi din organe, nici să joci şi să cânţi din gură? Ascultă: Când tu te botezi, mărturiseşti înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor aceste cuvinte: „Mă lepăd de satana, şi de toate lucrurile lui şi de toată cinstea lui”.

Ce va să zică „mă lepăd”? Răspunde Sf. Chiril al Ierusalimului şi zice că, va să zică: eu răstorn şi stric tocmeala aceea şi învoiala ce a făcut-o Adam, şi dimpreună cu Adam toată firea omenească la sfatul diavolului, ca să calce porunca lui Dumnezeu şi să mănânce din rodul pomului cunoştinţei. Această tocmeală, eu o stric prin sfântul Botez, pe care-l primesc; scuip toată slava satanei şi puterea lui, lepăd prietenia şi unirea lui, mă întorc şi urăsc toate lucrurile lui, adică, orice fel de păcat. Mă întorc şi urăsc toată pompa lui.

Şi care este pompa şi slava satanei? Este toată înconjurarea răutăţilor care îl însoţesc, adică: teatrele, feluritele cântece din organe, drăceştile jocuri, sataniceştile cântări din gură, alergările de cai, sporturile şi altele asemenea. Iar după ce ai făgăduit acestea, încă ai mărturisit şi ai zis, că: Mă împreun cu Hristos?

Ce va să zică „Mă împreun cu Hristos?” Răspunde însuşi Sfântul Chiril întru învăţăturile lui pentru cei chemaţi, şi zice că, va să zică: „Eu fac tocmeală şi făgăduinţă, să fiu rob lui Hristos, să mă supun poruncilor Lui şi să săvârşesc voia Sa.” Zic încă şi sfinţii Apostoli în aşezământurile lor, cartea 3, Cap. 18: „Deci cel botezat să fie străin de necredinţă, nelucrător către păcat; prieten iubit lui Dumnezeu, vrăjmaş diavolului, lepădat de satana, de puterea şi de înşelăciunea lui, şi de toate lucrurile lui, neîntinat, curat, cuvios, iubitor de Dumnezeu, fiu lui Dumnezeu.”

Sfântul Nicodim Aghioritul, Hristoitia

__________________

Sursa: http://zona4.arhiva-ortodoxa.info/4.document/Biblioteca%20Misionarului%20Ortodox/%28Sfantul%20Nicodim%20Aghioritul%29%20Hristoitia.%20Bunul%20moral%20al%20crestinilor%20%28.%29.pdf

”Cu ce se aseamănă cântecele din organe şi horele. — Unde se fac hore, acolo este şi diavolul — La Botez creştinii au dat făgăduinţă să nu cânte din organe, nici să joace — Căci cântecile şi jocurile sunt pompă a satanei”- Sfântul Nicodim Aghioritul