Semnele sfârșitului lumii

1„Spune nouă… care este semnul venirii tale şi al sfârşitului veacului?” l-au întrebat ucenicii pe Hristos. /Mat. 24:3/

Iar El le-a înşirat numeroase semne. Aceste semne se vor arăta prin gânduri rătăcite şi simţăminte grosolane, prin oameni, prin lucruri, prin întâmplări între oameni, prin stihii şi prin fenomenele naturale. Pe scurt, mulţimea tuturor semnalelor de tot felul se va arăta înaintea sfârşitului lumii şi veacului.

2.Precum înainte de potop toate cugetele omeneşti erau îndreptate spre rău, aşa va fi şi înainte de sfârşitul lumii. Gândurile multor oameni vor fi rătăcite şi rele, iar simţămintele lor vor arăta dragoste răcită faţă de Dumnezeu şi de aproapele.

„Răci-se-va dragostea multora”. /Mat. 24:12/

Şi se vor arăta numeroşi hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Cei credincioşi se vor ţine de singurul Messía adevărat, Iisus Hristos, şi nu se vor lepăda de El nici cu preţul vieţii pământeşti. Pentru aceasta, ei vor fi urâţi de necredincioşi şi de amăgitori, şi vor fi prigoniţi şi chinuiţi.

„Iar cela ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui. /Mat. 10:22/

3. Apostolii lui Hristos îndepărtează ceva mai mult vălul tainei pe care Domnul le-a încredinţat-o. Petru spune:

„Aceasta mai nainte ştiind, că vor veni în zilele cele de apoi batjocoritori, dupre  poftele lor umblând”./II Pet. 3:3/

Încă şi Pavel îi scrie lui Timothei:

„Va veni vremea când  învăţătura cea sănătoasă nu o vor suferi, ci dupre poftele lor îşi vor îngrămădi învăţători cari să le gâdile urechile. Şi de la adevăr auzul îşi vor întoarce, iar la basme se vor pleca”. /II Tim. 4:3-4/

Acelaşi Apostol şi mai tare vesteşte păcatele celei din urmă generaţii de pe pământ, zicând:

„Ci aceasta să ştii, că în zilele cele de apoi vor veni vremi cumplite. Că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de argint, lăudăroşi, semeţi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, necuvioşi”. /II Tim. 3:1-2/

Toate acestea se potrivesc acelor cuvinte ale lui Hristos despre prorocii mincinoşi şi răcirea dragostei.

4. Iar alte semne vor fi: se vor ridica un popor asupra altuia şi o împărăţie asupra alteia, vor fi dese răscoale şi războaie, vrajbe şi lupte, sminteli şi nelegiuiri, lepădări şi trădări. Aceste legături nefrăţeşti şi neomeneşti dintre oameni, ca şi altele de acelaşi fel, vor prevesti apropierea sfârşitului.

5. Foametea, molima, cutremurele. Toate acestea vor fi într’o măsură nemaiîntâlnită, şi în toată lumea, după cum s’a şi zis:

„Că va fi atunci necaz mare, carele nu a fost din începutul lumii până acum, nici va fi”. /Mat. 24:21/

Foametea va veni în parte de la secetă şi de la inundaţii şi viermi şi felurite insecte, parte de la faptul că oamenilor apostaţi li se va lua mintea, şi nu vor şti să împartă poporului hrană. Pentru că atunci când se pierde mila, se va pierde şi înţelegerea.

Bolile vor secera oamenii mai abitir cu cât aceştia vor căuta tămăduire şi sănătate doar dinspre pământ.

Iar cutremurele vor fi urmate de tălăzuirea mărilor, revărsarea râurilor, secarea multor izvoare, uragane pe pământ şi furtuni pe oceane. Şi întrucât cutremurele vor fi foarte dese, popoarele vor trăi într’o frică neîncetată.

6. În acelaşi timp cu aceste fenomene înspăimântătoare se va desfăşura propovăduirea cu putere a Evangheliei. Râvna apostolească a adevăraţilor misionari nu se va lăsa înspăimântată, nici împiedicată de nimic.

„Şi se va propovedui Evanghelia aceasta a împărăţiei în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile”. /Mat. 24:14/

Oamenii adevăraţi, cu pecetea Duhului Sfânt nestricată într’înşii, vor duce învăţătura lui Hristos în toate părţile lumii, în ciuda hristoşilor mincinoşi şi a prorocilor mincinoşi şi a fraţilor mincinoşi, şi în ciuda tuturor făcătorilor de sminteală, a tuturor prigonitorilor şi chinuitorilor.

7. Ca semnal al sfârşitului, Pável numeşte şi ivirea lui Antihrist. El va fi

„omul păcatului, fiul pierzării, protivnicul şi care se va înălţa mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu… arătând pre sine că este Dumnezeu”. /II Thes. 2:3-4/

Pe acesta Domnul Iisus „îl va omorî cu duhul gurii sale”. /II Thes. 2:8/

Dar el va fi semn vremii. Fericiţi cei ce nu se vor amăgi de înşelările şi minunile sale mincinoase şi negre.

8. Cu cât se va apropia mai mult sfârşitul, cu atât se vor înmulţi din ce în ce mai mult şi semnele sfârşitului. Soarele, Luna şi stelele vor arăta şi ele semne, şi aceasta „îndată dupre necazul acelor zile”. /Mat. 24:29/ Soarele şi Luna se vor întuneca, iar stelele se vor clătina şi vor cădea din cer. Se va lăsa peste tot o beznă cumplită, în care se va auzi numai vuietul stelelor care cad, şi vuietul acela va acoperi deznădăjduitele strigăte ale oamenilor.

9. Arătarea marii şi luminatei cruci va fi un nou semn. Cinstita Cruce, semnul Fiului lui Dumnezeu, Cel răstignit pentru oameni, va străluci atunci de la un capăt la altul al lumii şi va lumina în locul Soarelui. Şi popoarele vor plânge atunci, se vor tângui toate neamurile şi toate noroadele care vor fi atunci în viaţă, atât cei credincioşi, cât şi cei necredincioşi. Pentru că acest Semn va vesti biruinţa desăvârşită a lui Hristos cel Răstignit. Credincioşii vor plânge de bucurie, iar necredincioşii din pricina mustrărilor de conştiinţă – însă atât unii, cât şi ceilalţi vor tremura de frica a ce va veni.

10. Toate acestea se vor desfăşura cu repeziciune. Pentru că venirea Fiului Omului va fi

„precum iese fulgerul de la răsărit şi se arată până la apus”/Mat. 24:27/

Atât de năpraznică şi luminoasă va fi a Doua Venire a Împăratului şi Domnului nostru. Şi El Se va arăta pe norii cerului „cu putere şi cu slavă multă”, negrăită şi neînchipuită.

11. Cel din urmă semn de biruinţă – semnal nu că El va veni, ci că El a venit deja – va fi glasul trâmbiţelor îngereşti. La acest semn, sfinţii îngeri îi vor aduna înaintea Domnului lor

pre cei aleşi ai lui din cele patru vânturi, de la marginile ceriurilor până la marginile lor”. /Mat. 24:31/

Şi drepţii vor intra întru bucuria Domnului lor.

„Şi aşa pururea cu Domnul vom fi” după cum spune Pável cel ales. /I Thess. 4:17

.

Sursa: Extras din Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, Ed. Predania