Auzind dumnezeieştile cuvinte ale psalmistului David: „Gătitu-m-am şi nu m-am tulburat. Sau: „Gata este inima mea, Dumnezeule”.

De vreme ce ticălosul meu trup este bolnav fără leac şi nu vă pot aduna pe toţi la mine, fiilor, fraţilor şi părinţilor, în ziua sfârşitului meu, fiindcă mănăstirile sunt risipite prin locuri depărtate şi, apropiindu-se ceasul ca să mă duc din viaţă, nu mai este nici vreme, m-am apucat să scriu acest testament, pe care vi-l las tuturora. Am socotit dumnezeiesc şi cuviincios lucru, ca toţi să audă cuvântul meu cel mai de pe urmă şi, auzind, să priceapă cum cred, ce mărturisesc şi pe cine las egumen după moartea mea, ca să rămână între voi unirea şi pacea lui Hristos, pe care a lăsat-o Domnul sfinţilor Săi ucenici şi apostoli, când a fost să se despartă de pământ pentru cer şi să şeadă pe scaunul din dreapta lui Dumnezeu.

Cred în Tatăl şi în Fiul şi în Duhul Sfânt – Treimea cea de o fiinţă şi începătoare – aşa cum m-am botezat, m-am născut de sus şi apoi m-am săvârşit.

Mărturisesc Dumnezeu pe Tatăl, Dumnezeu pe Fiul, Dumnezeu pe Duhul Sfânt, unul în trei după dumnezeire, şi trei în unul după ipostasuri; pentru că, după fiinţă, Dumnezeu este unul în Sfânta Treime, cu toate că, după chipuri, este despărţit în trei ipostasuri.

De asemenea, mărturisesc pe unul din Treime Domnul nostru Iisus Hristos că s-a întrupat pentru noi şi S-a făcut om asemenea cu noi – adică, fără de sămânţa bărbătească, a luat trup din sfânta şi fără de prihană Născătoarea de Dumnezeu şi S-a născut din sfântul şi feciorescul ei pântece, după cum mărturisesc sfintele Scripturi. Pe acesta Îl cunosc unul după ipostas, precum în cele două firi aşa şi în cele două vreri şi lucrări, cu care lucrări asemenea a făcut şi cele dumnezeieşti şi cele omeneşti.

Mă depărtez şi fug, mai ales, de toată meşteşugirea înşelătoare a ereticilor şi mă supun celor şase soboare precum şi celui de al şaptelea sobor, care s-a ţinut acum de curând în Nicea împotriva duşmanilor creştinătăţii, închinându-mă şi primind sfintele şi cinstitele icoane, atât a Domnului nostru Iisus Hristos, a Apostolilor, Proorocilor, Mucenicilor, cât şi a tuturor Cuvioşilor şi Drepţilor. Nu numai atât. Dar cerşesc şi sfintele lor rugăciuni, ca să primesc prin mijlocirea lor, iertarea păcatelor mele. Mai mult, mă închin cu credinţă şi cu evlavie prea sfintelor lor moaşte pentru că sunt pline de dar dumnezeiesc. Primesc toate cărţile insuflate de Dumnezeu, Legea nouă şi veche, împreună cu ale tuturor sfinţilor Părinţi, cu vieţile dascălilor, pustnicilor şi cu scrierile lor. Adaug aceasta din cauza lui Pamfil, cel smintit la minte şi nebun, venit aici din răsărit, care a defăimat pe cuvioşii: Marcu, Isaia, Varsanufie, Doroftei şi Isihie, nu Varsanufie, Isaia şi Doroftei molipsiţi de eresul lui Sever împreună cu ceilalţi eretici sau cu alţi mulţi eretici daţi anatema de sfântul Sofronie prin cartea sa, ci pe ceilalţi, cu acelaşi nume, pe care ni i-au lăsat Părinţii, despre care m-am încredinţat din întrebarea prea sfinţitului Patriarh Tarasie, păstor în acel an, şi de la alte feţe vrednice de credinţă, atât din apus cât şi din răsărit, precum şi din faptul că icoana lui Varsanufie este aşezată în Biserica cea mare împreună cu celelalte sfinte icoane: a sfântului Antonie, a lui Efrem şi a multor altora – întrucât n-am găsit în învăţăturile lor nici o păgânătate.

Şi dimpotrivă, pentru multul folos sufletesc, de se va ivi vreo bănuială chiar şi împotriva acestora, prin statornicire sobornicească, că aceştia sunt daţi anatemii sau alţii au fost caterisiţi din cauza eresului lor, să fie anatema de tot şi cu totul anatema de Tatăl, de Fiul şi de Sfântul Duh. Pe lângă acestea, mărturisesc că cinul monahal este înalt, prea înălţat şi îngeresc şi, prin viaţa lui desăvârşită şi curată după pravila dată pustnicilor de marele Vasile, curăţă orice păcat, însă, nu după cum fac unii, care primesc numai o parte din rânduieli iar pe altele le îndep ărtează, ca şi cum n-ar putea să trăiască fără de cele trei stări ale bunătăţilor: sărăcia, înţelepciunea şi ascultarea, arătate în scara dumnezeiască, dar să aibă şi slugă sau dobitoc de parte femeiască, care smintesc vieţuirea noastră şi ne primejduiesc sufletele.

Am grăit despre aceste lucruri pe scurt, căci vremea nu-mi îngăduie să stărui mai mult asupra lor. Am grăit despre ele, chiar aşa pe scurt, ca să nu gândească cineva că cred şi cuget altceva decât ceea ce cred şi mărturisesc. Fiindcă şi aşa este destul ce am mărturisit, este timpul să vorbim şi despre egumeni. Acum, las ca părinte, luminător şi dascăl al vostru pe domnul şi părintele meu şi părintele vostru al tuturor, prea cuviosul Egliston. În taină, el este mai aproape de Hristos şi decât mine şi decât voi toţi, pentru că s-a înălţat prin smerenia lui asemănătoare cu a lui Hristos. Cu toate că el este împăcat aşa cum se găseşte, cred şi nădăjduiesc ca, prin povăţuirile şi rugăciunile lui către Dumnezeu, să vă mântuiţi toţi, dacă îi veţi fi ascultători şi supuşi.

Mai apoi, după moartea lui (las) pe cel care îl veţi alege voi, prin obşteasca sfătuire, după voia lui Dumnezeu, după placul fraţilor şi după dorinţa mea. Aşadar, ascultă Părinte şi frate, tu care vei fi (ergumen)! Iată, înaintea lui Dumnezeu şi a îngerilor Săi cei aleşi, îţi încredinţez toată frăţimea în Hristos. Cum să o primeşti? Cum s-o ai? Cu ce fel de poveţe? Şi cum s-o păzeşti? întocmai ca pe nişte miei ai lui Hristos, ca pe mădularele tale prea iubite, apropiind şi ocrotind pe fiecare după dreapta măsură a dragostei, pentru că dragostea pentru mădularele trupului omenesc trebuie să fie cumpănită în orice om.
Deschide-le, dar, milostivirile iertării tale, primeşte pe toţi fraţii, hrăneşte-i cu milă, întocmeşte-i şi-i du la Domnul. Cugetul tău să fie ascuţit la înţelegere, deşteaptă sârguinţa sufletului tău prin vitejie, întăreşte inima ta prin credinţă şi nădejde. Fii povăţuitorul fraţilor în orice lucru bun al lor. Fii, mai întâi, sprijinitorul lor împotriva nevăzuţilor războinici. Fii luptătorul şi chivernisitorul tuturor. Cârmuieşte-i către fapta bună şi-i fă moştenitori ai pământului nepărtinirii.

Pentru aceea, îţi las aceste porunci, pe care porunci eşti dator să le păstrezi şi să le păzeşti neclintite. Caută, aşadar, să nu schimbi felul şi rânduiala ce ai primit de la smerenia mea în ce priveşte obştea, afară de mare trebuinţă. Să nu agoniseşti nimic din lucrurile lumii, nici să vă strângeţi comori deosebite, chiar şi de un argint. Să nu-ţi împovărezi sufletul şi inima cu vreo putere sau grijă, afară de cele date ţie de Dumnezeu şi de mine: fiii şi fraţii duhovniceşti. Să nu te îndeletniceşti cu rudele şi cu prietenii tăi şi nici să ceri de la ei vreo moştenire, în viaţă sau după moarte – pentru că nu eşti din lume, ca să te împărtăşeşti din ale lumii – afară de cazul când cineva din lume îmbrăţişează viaţa noastră, dar şi atunci să faci cum au făcut sfinţii Părinţi. Slugă să nu ai, nici pentru trebuinţa ta, nici pentru a mănăstirii încredinţată ţie şi nici la ţarine, căci şi sluga este chip al lui Dumnezeu şi au numai mirenii, precum au şi nunta. Lăuntric tu să fii sluga fraţilor, cu toate că în afară eşti socotit stăpânul şi dascălul lor.

Să nu foloseşti pentru nevoile obştii dobitoc de parte femeiască, pentru că partea femeiască a fost izgonită din cuprinsul nostru, din mănăstire, ţarini şi orice loc, aşa cum au făcut sfinţii Părinţi dinainte de noi şi după cum nu suferă nici firea. De asemenea, să nu încaleci pe catâri sau pe cai, dacă n-ai nevoie, mai degrabă, să umbli pe jos, asemenea lui Hristos. Dar şi atunci, ai voie numai când catârul este de parte bărbătească. Totdeauna, ai grijă ca toate lucrurile să fie de obşte şi fratele să n-aibă nimic al său, de la aţă până la ac.

Împarte sufletul şi trupul tău cu dreptatea dragostei între toţi fiii tăi duhovniceşti şi între fraţi. Să nu te faci, frate cu mirenii şi nici să ai cu ei legături de cuscrie, fiindcă ai fugit din lume. Părinţii n-au făcut asemenea lucruri, iar de se va găsi la cineva, nu este lege. Nu mânca împreună cu femeile, afară de mama ta cea bună şi de sora ta, însă, şi cu acestea, nu cred că este nevoie, după cum poruncesc sfinţii Părinţi.

Nu pleca departe, dacă nu-i nevoie, lăsând turma singură, datoria ta fiind să te nevoieşti a mântui oile cele cuvântătoare ale lui Hristos. Nu tunde pe nimeni în chipul cel mic al călugăriei şi după aceea în cel mare, pentru că chipul este unul singur, ca şi Botezul, şi aşa au făcut şi sfinţii Părinţi. Să nu calci legile sau canoanele sfinţilor Părinţi, mai ales ale marelui Vasile, ci să lucrezi şi să vorbeşti, ca şi când ai avea mărturii din sfintele Scripturi. Să nu-ţi părăseşti turma ta pentru alta şi să nu alergi după vrednicie mai mare, fără voia fraţilor. Să nu faci prietenie cu vreo călugăriţă şi să nu dormi în mânăstire de maici.
În afară de spovedanie, să nu vorbeşti în taină cu vreo femeie, dar şi atunci să fii însoţit de doi martori, de parte bărbătească şi femeiască, care să stea de faţă, puţin mai deoparte. Să nu deschizi oricărui fel de femeie poarta mănăstirii, afară de mare trebuinţă, însă dacă împrejurările cer, lucrul acesta să nu fie cunoscut de toţi. Când va trebui să dormi afară de casa ta, să nu rămâi în case femeieşti, nici tu nici fraţii tăi duhovniceşti, ci alege case ale bărbaţilor evlavioşi.

Nu ţine în chilia ta ucenic tânăr, din pricina scandalului, ci caută pe cineva care să nu fie bănuit. Mai bine să ai în slujba ta mai mulţi fraţi. Să nu-ţi faci haine de mult preţ, afară de odăjdii, îmbracă-te asemenea Părinţilor cu haine simple, aşa cum am făgăduit. Nu mânca bucate scumpe, cu lăcomie, nici la tine acasă, nici la ospeţe întâmplătoare, pentru că astfel de bucate sunt ale lumii acesteia, nu ale lumii viitoare.

Nu strânge averi în mănăstirea ta, ci orice prisos împarte-l celor ce au nevoie, după porunca sfinţilor Părinţi. Să nu ţii închis nici unul din locurile mănăstirii, nici să faci din aceasta o grijă pentru iconomi, ci grija sufletului nostru să fie încuierea cea mare a lucrurilor: a lega şi a dezlega, după cuvintele dumnezeieşti. Banii să fie încredinţaţi iconomilor şi chelarilor, pentru plata lucrului, tu având numai stăpânire să cercetezi cum s-au cheltuit. Să nu dai nimănui mai multă stăpânire, decât trebuie fraţilor. Nici sufletul tău să nu-l desparţi de legile şi poruncile dumnezeieşti, chiar dacă vei fi închis până la sânge. Nici un lucru să nu-l faci numai după părerea ta; ci la orice lucru făcut, sufletesc sau trupesc, să ai sfatul şi rugăciunea părintelui tău duhovnicesc.

Iar pentru trebuinţele mănăstirii, fie că este nevoie de unul, fie de doi sau de mai mulţi, alege pe cei mai înţelepţi, aşa cum am poruncit părinteşte, mai sus. Păzeşte cu scumpătate acestea şi toate cele ce ai mai primit de la mine, ca să-ţi fie ţie bine şi să te uneşti cu Domnul. Ridicându-te, însă, cu vorba sau cu sfatul, împotriva celor poruncite, te depărtezi de Domnul, atât pe tine cât şi pe alţii.

Apropiaţi-vă şi voi, fiii mei şi fraţi în Domnul, şi ascultaţi sufletescul meu cuvânt. Primiţi egumenul, aşa cum l-aţi ales toţi, pentru că nimeni n-are voie să aleagă altă viaţă şi alt trai în afară de obştea frăţească, care vă leagă de Domnul. Sărutaţi-l ca pe un moştenitor al meu, dându-i toată cinstea şi evlavia. Supuneţi-vă lui, ca mie, fără teamă că va pune lege nouă şi nici să-i cereţi mai mult decât darurile pe care i le-a dat Duhul Sfânt. Este deajuns să păzească ce i-am poruncit eu, smeritul. Iar de mă iubiţi, fiii mei, păziţi poruncile mele şi pacea va fi cu voi. Păziţi, fără de sminteală, îngereasca făgăduinţă pe care aţi făcut-o, vieţuind în chip ceresc. Aţi urât lumea, nu vă mai întoarceţi la lucrurile ei; v-aţi izbăvit de lanţurile patimilor trupeşti, nu vă mai legaţi iarăşi cu ele; v-aţi lepădat de bucuriile şi lucrurile zadarnice ale acestei vieţi, nu vă întoarceţi înapoi, ca să fugiţi de supunerea noastră plină de trudă şi să ajungeţi jucării ale dracilor. Răbdaţi, aşadar, până la sfârşit pe drumul ascultării, ca să luaţi cununa neveştejită a dreptăţii.

De asemenea, păzind smerenia, lepădaţi-vă de voinţa voastră şi întipăriţi în inima voastră numai cele orânduite de egumenul vostru. Dacă veţi săvârşi acestea până la sfârşitul vieţii voastre, veţi fi fericiţi, pentru că veţi fi primiţi în ceata mucenicilor şi, încununaţi în împărăţia cerurilor, veţi câştiga şi bunătăţile veşnice. Fiţi sănătoşi, fiii mei, eu plec acum pe calea neîntoarsă, adică niciodată nu mă voi mai întoarce, cale pe care au purces toţi de la zidirea lumii şi pe care şi voi toţi veţi purcede, după trecerea acestei vieţi. Nu ştiu, fraţii mei, unde voi merge, la ce judecată mă voi înfăţişa, ce locuinţă mă aşteaptă. N-am făcut nici un lucru bun înaintea lui Dumnezeu şi m-am împărtăşit de orice păcat.

Mă bucur numai că mă duc din lume în cer, de la întunerec la lumină, din robie la libertate, din pământ străin la cel adevărat şi al nostru, precum zice proorocul: „nemernic sunt eu şi străin, întocmai ca părinţii mei în locaşurile mele”. Cu multă îndrăzneală, de asemeni zic: merg către Stăpânul, către Domnul şi Dumnezeul meu, pe care L-a iubit sufletul meu, care mi-a fost Părinte şi, ca un fiu, nu L-am ascultat, care a fost pentru mine totul, de şi nu L-am slujit ca o slugă curată. Am scris acestea, rugându-vă să fiţi îndrăzneţi. Le-am scris şi pentru ca să vă rugaţi pentru mântuirea mea, de care dacă mă voi învrednici, să ştiţi, că nu voi conteni să mă rog pentru voi, cu îndrăzneală, să vă mântuiţi, bine să petreceţi şi să vă înmulţiţi şi în slava lui Dumnezeu. Nădăjduind, vă aştept pe fiecare, după moarte, să vă primesc, să vă sărut după cum poftesc şi cred. Bunătatea lui Dumnezeu să vă păzească pe toţi în această credinţă, până în veacul viitor, pentru că aţi păzit poruncile Lui.

Aduceţi-vă aminte, fiii mei, de smeritele mele cuvinte şi păstraţi predania mea în Hristos Iisus Domnul nostru, a Căruia este slava şi puterea, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

| SFÂNTUL TEODOR STUDITUL – CUVÂNTĂRI DUHOVNICEȘTI pag. 184-190

________________

Sursa – http://www.glasulstramosesc.ro/blog/testamentul_sfantului_parintelui_nostru_si_marturisitorul_teodor_studitul/2017-05-25-421