Alcatuire a ierodiaconului Antonie Athonitul

 

Troparul , glasul 1:

 

Ca cel ce eşti cu apostolii în ceruri împreună locuitor şi ortodocşilor mare apărător, lumii drept învăţător iar eresurilor latineşti dârz împotrivitor, sfinte Fotie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L cu deadinsul să mântuiască sufletele noastre.

 

Condacul 1

Pe al Treimii apărător, veniţi o iubitorilor de mărturisitori să-l lăudăm noi toţi cei ce ne-am izbăvit de viforul ereticesc prin învăţăturile lui, pe grabnicul ajutător al celor din nevoi, zicând:

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Icosul 1

Înger întâi stătător eşti între mărturisitorii de Dumnezeu înţelepţite, Fotie lauda arhiereilor şi bucuria mucenicilor, pentru care cu smerite laude te lăudăm zicând:

Bucură-te că strălucitul tău praznic pe toţi ne veseleşte

Bucură-te că cetăţii împărăteşti ai fost păstor adevărat

Bucură-te că şi nouă ales povăţuitor te-ai arătat

Bucură-te trâmbiţă răsunătoare a Duhului Sfânt

Bucură-te păstorul oilor cuvântătoare

Bucură-te cela ce ai fost ascuns şi la toată lumea neştiut

Bucură-te că astăzi ca un soare tuturor ai răsărit

Bucură-te că razele tale s-au întins în tot pământul

Bucură-te că dogmele ortodoxe cu multă însufleţire le-ai apărat

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 2

Ca un nou apostol te-a trimis pe tine Dumnezeu, om ceresc şi înger pământesc, căci împletind întreit sfântă cântare, ai făcut pe îngeri împreună cu oamenii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 2

Nou luminător lumii eşti dumnezeiescule Fotie, că începând cercetarea şi prigonirea credincioşilor, mai întâi lucrătorii fărădelegii au bătut păstorii, ca mai apoi cu lesnire să risipească turma, peste care biruind peste toate, auzi de la noi aşa:

Bucură-te că ai plâns mult văzând risipirea turmei tale

Bucură-te că rugăciuni fierbinţi ai înălţat lui Dumnezeu

Bucură-te neînfricatule mărturisitor al dreptăţii

Bucură-te nebiruitule mustrător al nedreptăţii

Bucură-te cela ce ai arătat mare bărbăţie în prigoană

Bucură-te că pe cei dreptslăvitori i-ai întărit

Bucură-te că pe eretici i-ai afurisit

Bucură-te lauda ortodocşilor

Bucură-te rană nevindecată a latinilor

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 3

Biserica se veseleşte Părinte, văzând pe păstorul ei punându-şi sufletul pentru oi, iar cetele arhanghelilor, ale serafimilor şi heruvimilor, cu toată oastea cerească, viersuiesc cântare, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!

 

Icosul 3

Neiubind Părinte slava şi cinstea cea de puţină vreme, ai dobândit prieteni pe Dumnezeu, pe sfinţi şi pe îngeri, mărturisind adevărul şi dreptatea, pentru aceasta-ţi cântăm:

Bucură-te că încă din viaţă cu sfinţii te-ai numărat,

Bucură-te cu Ioan Gură de Aur împreună vorbitorule

Bucură-te cu Grigorie Teologul împreună teologule

Bucură-te cu Vasile cel Mare împreună liturghisitorule

Bucură-te că ai lepădat dogma apusenilor

Bucură-te că în pătimiri fiind, mărturisitor te arătai

Bucură-te că fiind prigonit, pentru Christos te bucurai

Bucură-te că ţie cuvântul ţi-a fost drept şi sfânt

Bucură-te că nu ai suferit tăgăduirea dreptei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 4

Al Treimii slujitor şi al sinoadelor soborniceşti apărător, ai întărit învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi predaniile apostoleşti cu neclintită credinţă, cântând: Aliluia!

 

Icosul 4

Primind înştiinţare de la cei din Apus, te-ai gătit tu şi însoţitorii pentru mărturisirea adevărului, iar aceia se bucurau gândind că te vei pleca la a lor rea cugetare, dar tu ca un stâlp neclintit ai rămas neînvins, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te mare slujitor al Sfintei Treimi

Bucură-te apărătorule al predaniilor apostoleşti

Bucură-te întăritorule al celor şapte soboare

Bucură-te foc arzător asupra ereticilor

Bucură-te că de reaua înştiinţare nu te-ai spăimântat

Bucură-te căci cu veselie te găteai pentru primejdii

Bucură-te pentru preoţii şi norodul de tine povăţuit

Bucură-te că liturghisind cu Christos te-ai unit

Bucură-te ostaşule al Împăratului Ceresc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 5

La alegerea tuturor ai fost ridicat în scaunul patriarhiei prin descoperire de sus, şi fiind pus ca o lumină în sfeşnic, ca un soare ai luminat deopotrivă Răsăritul şi Apusul, slăvind pe Christos cu cântarea: Aliluia!

 

Icosul 5

Se spăimântează şi tremură mincinoasa învăţătură latinească, dimpreună cu tatăl lor Satana, la pomenirea cinstitului tău nume, când cu multă putere se întindea pe tot pământul erezia lor, iar tu ca o lumină ai alungat întunericul, pentru care te lăudăm:

Bucură-te bucuria ortodocşilor

Bucură-te ierarh preabun al lui Christos

Bucură-te că buzele tuturor pomeneau al tău nume

Bucură-te mare păstor şi întâistătător

Bucură-te că ai spăimântat pe papa cel eretic

Bucură-te că l-ai îngrozit pe tatăl lor Satana

Bucură-te că te-ai ostăşit până la sânge

Bucură-te lumină ce alungi întunericul ereticesc

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 6

De când ţi-ai arătat vitejia şi iscusinţa în sfintele scripturi, neîncetat îţi căutau toţi pricini nedrepte, ca din scaun şi din mijlocul turmei scoţându-te, să te piardă desăvârşit, iar tu pentru toate, cu mulţumire laudă lui Dumnezeu îi cântai: Aliluia!

 

Icosul 6

Înştiinţat de calea ce o vei urma, ai luminat minţile credincioşilor ca un alt Pavel şi venind lucrătorii fărădelegii, te-au izgonit cu necinste din împărăteasca cetate, şi răni fără număr pricinuindu-ţi, ne umilim a striga către tine aşa:

Bucură-te viteazule şi iscusitule învăţător în scripturi

Bucură-te părinte că neîncetat erai căutat şi prigonit

Bucură-te că pricini nedrepte asupra ta au adus

Bucură-te că pierderea ta de pe pământ, ereticii foarte o doreau

Bucură-te că pe credincioşi tainele credinţei i-ai învăţat

Bucură-te că pentru Christos rabzi izgonire

Bucură-te că pe drum multe răni ai suferit

Bucură-te că ai lăsat cetatea cea pământească

Bucură-te că te-ai mutat la cea cerească

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 7

Nici chinul, nici prigoana, nici foamea, nici sabia, nici moartea nu au putut, părinte, să te despartă de dragostea Mântuitorului Christos, pentru care ai dobândit împărăţia cerească, şi acum cu îngerii cânţi în ceruri: Aliluia!

 

Icosul 7

Din depărtare glasul ţi-ai făcut auzit, care pe latini straşnic îi vădea de lepădare, iar poporul binecredincios cu binecuvântări şi cu drepte povăţuiri îl călăuzeai, care cu laude te fericea:

Bucură-te că de foame şi de sete nu ai slăbit

Bucură-te că prigoana şi sabia nu te-au înfricoşat

Bucură-te că moartea o socoteai viaţă veşnică

Bucură-te că de dragostea lui Christos erai cuprins

Bucură-te că departe fiind, adevărul neîncetat îl propovăduiai

Bucură-te că n-au putut cu îmbunări şi cu măriri să te biruiască

Bucură-te că ai dobândit veşnica împărăţie

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 8

Învăţătură străină de adevărata credinţă, în acele vremi papa al Romei ridicând, se sârguia a o răspândi în tot pământul; iar tu degrab cu limba ta cea de ritor iscusită, pretutindeni trimis-ai învăţături cu însemnări din Sfânta Scriptură, iar osteneala ta văzând-o dreptcredincioşii, pe Dumnezeu îl lăudau zicând: Aliluia!

 

Icosul 8

Cu mare râvnă ai lepădat meşteşugita şi vicleana dogmă prin care Duhul purcede şi de la Fiul, asemănându-te Apostolului Pavel care anatemei a dat pe cei ce răstălmăcesc Credinţa Ortodoxă, la fel şi tu sub greu blestem i-ai aruncat, iar credincioşii bucurându-se îţi cântă:

Bucură-te că învăţătură străină nu ai primit

Bucură-te că pe ticălosul papă de eres l-ai vădit

Bucură-te că potrivnic te-ai făcut relelor nădăjduiri

Bucură-te fiule al lui Dumnezeu după har

Bucură-te râvnitorule al dogmelor ortodoxe

Bucură-te căci cu Pavel te-ai asemănat

Bucură-te căci cu greu blestem pe latini i-ai împovărat

Bucură-te că ai trimis pretutindeni dogma adevăratei credinţe

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 9

Pe Stăpânul şi Arhiereul cel veşnic, pe Domnul nostru Iisus Christos L-ai mărturisit de o fiinţă şi pururea născut din Tatăl, iar pe Duhul Sfânt purcezător numai din Tatăl, slavă Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţite, căreia-i cântăm: Aliluia!

 

Icosul 9

Ca un nou apostol, de Dumnezeu fiind trimis la propovăduire, degrab ai smuls din rădăcină spinii relei credinţe, şi arând ogorul inimilor cel înţelenit al credincioşilor, ai semănat dumnezeiasca sămânţă care în inimile noastre a răsărit, pentru care te binecuvântăm zicând:

Bucură-te binecuvântatule de Dumnezeu

Bucură-te nou apostol al întregii lumi

Bucură-te cela ce pe Duhul Sfânt drept l-ai mărturisit

Bucură-te cela ce purcederea Duhului ai mărturisit-o numai din Tatăl a fi

Bucură-te cela ce ai întărit dogma Sfintei Treimi

Bucură-te veselia credincioşilor

Bucură-te semănătorul seminţei celei bune

Bucură-te că au rodit ostenelile tale

Bucură-te că până la noi a ajuns sămânţa cuvintelor tale

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 10

În surghiun fiind nu ţi-ai oprit mâna de la a scrie, nici gura a mărturisi cuvintele cele sfinte întărite pe piatra Christos, şi întru bucuria Duhului Sfânt cântai: Aliluia!

 

Icosul 10

Nădejdea ta numai spre unul Dumnezeu având, cu adevărat nu ţi-a fost deşartă, că ai ştiut spre cine nădăjduieşti şi te rugai să-ţi dea răbdare şi putere, pe care ai şi dobândit-o, iar noi te rugăm să primeşti unele ca acestea:

Bucură-te că în surghiun ai fost trimis

Bucură-te că multe necazuri fiii cei diavoleşti ţi-au pricinuit

Bucură-te că mâna ta nu a zăbovit a scrie

Bucură-te că gura ta pe Christos adevărul a mărturisit

Bucură-te dreptule că pentru dreptate eşti prigonit

Bucură-te sfinte căci cu sfinţii te sălăşluieşti

Bucură-te nădejdea credincioşilor după Dumnezeu

Bucură-te că răbdarea ţi-a fost îmbrăcăminte

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 11

Apropiindu-se vremea şi sfârşitul veacurilor, mândrul Veliar cu paşi repezi venind ca un leu caută să înghită pe toţi aleşii lui Dumnezeu; dar tu sfinte l-ai biruit şi-ntru toate neputincios l-ai vădit, lăudând pe Dumnezeu Cel ce te întărea cu cântarea: Aliluia!

 

Icosul 11

Până la sfârşit toate pătimirile şi ispitele le-ai răbdat şi-ntru toate vesel arătându-te, al tău cinstit suflet în mâna lui Christos l-ai dat, pentru care pătimit-ai până la sânge, iar Duhul Sfânt umbrindu-te, ne învaţă a grăi aşa:

Bucură-te că vicleşugurile diavolului cu rugăciunea le-ai risipit

Bucură-te supătorule al mândriei lui

Bucură-te rană nevindecată a slujitorilor lui

Bucură-te vădire a înşelăciunilor

Bucură-te că mai înainte ai cunoscut al tău sfârşit mucenicesc

Bucură-te că nicidecum de cumplita moarte nu te-ai spăimântat

Bucură-te că chinurile cele cumplite cu vitejie le-ai răbdat

Bucură-te că te-ai odihnit după multe osteneli

Bucură-te că ai trecut la locaşurile sfinţilor

Bucură-te că acolo de Domnul şi de sfinţi eşti întâmpinat

Bucură-te că te-ai învrednicit de-a dreapta Domnului a şedea

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 12

Deşi sub pământ ai apus, dar cu sufletul viezi pururea şi te rogi pentru cei ce săvârşesc sfântă pomenirea ta, bucurându-te cu cei ce cântă: Aliluia!

 

Icosul 12

Milostiv fii nouă părinte, şi ne mângâie în pătimiri, întărindu-ne în osteneli, căci grea şi cumplită prigoană s-a ridicat asupra Bisericii lui Dumnezeu şi foarte strâmtorându-ne nu avem alt ajutor de niciunde, ci spre tine nădăjduind strigăm aşa:

Bucură-te că în Biserica lui Christos toţi te lăudăm

Bucură-te că înaintea sfintei tale icoane cu dragoste ne rugăm

Bucură-te ajutătorul celor din nevoi

Bucură-te întăritorule al celor neputincioşi

Bucură-te sprijinitorul celor prigoniţi

Bucură-te cela ce cu laude eşti preamărit

Bucură-te că pomenirea ta de toţi se cinsteşte

Bucură-te cu toţi ortodocşii care te cheamă în rugăciune

Bucură-te moştenitorule al Împărăţiei celei Cereşti

Bucură-te mijlocitorul mântuirii noastre

Bucură-te alesule nevoitor şi mărturisitor Fotie!

 

Condacul 13

O, întru tot lăudate şi mult pătimitorule mărturisitor Fotie, primeşte de la noi aceste smerite laude şi mijloceşte la scaunul Sfintei Treimi curmarea prigoanei dând tărie, iertare şi milă celor prigoniţi pentru dreapta credinţă, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia   (de 3 ori)

______________________________

Doamne ajută!

Frați şi surori,
întru Domnul nostru Iisus Hristos,
Vă trimit în ataşament acatistele Sf.Ier. Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului si al Sf.Ier. Marcu Evghenicul, Mitropolitul Efesului.
Astazi, luni, 06.02.2017, sa-l cinstim si sa ne rugam Sfântului Ierarh Fotie cel Mare, Patriarhul Constantinopolului, pentru apărarea Ortodoxiei şi a Bisericii, pentru vădirea şi sfărâmarea tuturor ereziilor si mai cu seamă, a ereziei actuale, care este ECUMENISMUL(!!!) sau mai exact spus:
Ecumenismul sincretist inter-creştin şi inter-religios.
 
Aceasta erezie a ecumenismului, care integrează, pas cu pas, toate ereziile lumii căzute, a fost si este vădită de toți sfinții contemporani, de toți teologii ortodocşi (smeriți şi adevarați), de tot clerul si poporul ortodox, luminați din mila Domnului, datorita sinceritatii, râvnei şi smereniei lor.
Astfel, erezia ecumenismului este numita de catre unii părinți ca fiind „erezia secolului” (aşa o numesc: Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa, Pr. Adrian Fagețeanu … etc.), altii o numesc „erezia tuturor ereziilor” (aşa o numeşte Părintele Arsenie Boca), iar părinți ca Sf.Paisie Aghioritul, Arhim. Ilie Cleopa, Arhim. Arsenie Papacioc. Arhim. Iustin Pârvu o demască si o condamnă ferm, fără echivoc.
Dar cel mai hotarât, lămurit şi fundamentat, este desființată „pan-erezia” ecumenismului de catre cei mai mari teologi ai Ortodoxiei Universale a secolului nostru, care sunt Sf. Iustin Popovici si Părintele Dumitru Stăniloaiei, care o numesc: „pan-erezia timpurilor noastre”, „a-tot-erezie” sau „legiune” !!!…
Doamne Iisuse Hristose, Fiul lui Dumnezeu, stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfărâmă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh! Amin!
Doamne miluieste!
Cu drag şi nădejde tare,
Spiridon, nevrednicul
P.S.
1. Atentie la viclenia prezentarii ecumenismului si „roadelor” sale ca fiind ecumenice, soborniceşti.
Exemple: „saptamana de rugăciune in comun cu ereticii”, „refacerii unitatii pierdute a bisericii”, „bisericile surori”, „potirul comun”, recunoasterea tainelor ereticilor papistasi, protestanti, neoprotestanti etc., recunoasterea acestor erezii ca fiind biserici (conform deciziilor Sinodului (neortodox) din Creta – 2016 iunie), „ecumenismul lucid”, „ecumenismul sobornicesc”, „casatoriile mixte”, minimalismul dogmatic”, „teoria ramurilor”, etichetarea apărătorilor Dreptei Credințe (Ortodoxiei) ca fiind tulburători, schismatici, eretici si multe alte inovații viclene ale ecumenismului satanic care vizeaza, unirea cu ereticii, strâmbarea Dreptei Credințe (Ortodoxia) si biruirea Bisericii.
2. Atenție! Fiind foarte vicleni si fățarnici, de la cei mai mari dintre „slujitori” si până la cei mai „smeriți” dintre mireni, putem sa-i descoperim pe ecumenistii (ereticii) înşelați sau înşelători prin faptul ca mimeaza desavarsit dragostea, evlavia si smerenia, dar le lipseşte Adevărul (miezul, esența).
3. Pentru a-i descoperi pe viclenii si fățarnicii ecumenisti, intrând în comunicare cu ei, dacă veti orienta dialogul în sfera faptelor ecumeniste evidente, a adevărului teologic canonic si a învățăturii sfinților părinți, îi veti observa agitându-se, înfierbântându-se, orientand dialogul în alta sferă, de cele mai multe ori finalizând prin a vă acuza, eticheta si/sau prin a abandona dialogul, afişând superioritate, mândrie, sfidare, adica ceea ce sunt ei de fapt, în orice caz fiind tulburați evident!
Dumnezeului Nostru Slava!
 
 
NOTĂ! 
Dupa cum spunea Sfantul Ierarh Nectarie al Eghinei, daca Sf.Ierarh Fotie cel Mare nu ar fi existat, cu adevarat nu ar fi existat nici Schisma între Apus si Rasarit, însă, nu ar mai fi existat nici Ortodoxie (Dreaptă Credință).