Select Page

Autor: Cristian

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.17

Capitolul 17 1. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! 2. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.18

Capitolul 18 1. Şi le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna şi să nu-şi piardă nădejdea, 2. Zicând: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina. 3. Şi era, în cetatea aceea, o...

Read More

Sfânta Evanghelie după Marcu – Cap.11

Capitolul 11 1. Şi când s-au apropiat de Ierusalim, la Betfaghe şi la Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenicii Săi, 2. Şi le-a zis: Mergeţi în satul care este înaintea voastră şi, intrând în el, îndată...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.19

Capitolul 19 1. Şi intrând, trecea prin Ierihon. 2. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. 3. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură....

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.20

Capitolul 20 1. Şi într-una din zile, pe când Iisus învăţa poporul în templu şi binevestea, au venit arhiereii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, 2. Şi, vorbind, au zis către El: Spune nouă, cu ce putere faci acestea, sau cine...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.21

Capitolul 21 1. Şi privind, a văzut pe cei bogaţi, aruncând darurile lor în vistieria templului. 2. Şi a văzut şi pe o văduvă săracă, aruncând acolo doi bani. 3. Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.22

Capitolul 22 1. Şi se apropia sărbătoarea Azimelor, care se chema Paşti. 2. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L omoare; căci se temeau de popor. 3. Şi a intrat satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul...

Read More

Sfânta Evanghelie după Luca – Cap.23

Capitolul 23 1. Şi sculându-se toată mulţimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat. 2. Şi au început să-L pârască, zicând: Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului şi zicând că El...

Read More

Subiecte