Acatistul Sfinţilor Preoţi Mărturisitori Ioan din Gales si

Moise Măcinic din Sibiel

Acatistul-si-Canonul-de-rugaciune-catre-Sfintii-Preoti-Marturisitori-Ioan-din-Gales-si-Moise-Macinic-din-Sibiel

Condacul 1

Fericiţi si fără de prihană v-aţi arătat credinciosilor părinţi mărturisitori, Ioan din Gales si Moise Măcinic, căci, vieţuind în credinţa cea adevărată, aţi primit chemarea cea sfântă a preoţiei si v-aţi îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugaţi-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Părinţi Ioan si Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea

Părintelui Ioan cel din Gales. Căci acesta Crucea pe umeri luând si pe Hristos mărturisind, a primit de la

Dumnezeu cununa cea nevestejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniţi, toţi iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude si cântări duhovnicesti pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:

Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal; Bucură-te, vrednic slujitor la altar; Bucură-te, preot de tânăr sfinţit;

Bucură-te, mare păstor, neplătit; Bucură-te, sfesnic cu lină lumină; Bucură-te, tânăr cu minte senină;

Bucură-te, luceafăr si blândul păstor; Bucură-te, casă pentru-ntregul popor; Bucură-te, scut al dreptei credinţe;

Bucură-te, preot cu sfântă voinţă; Bucură-te, veste bună pentru satul tău; Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul al 2-lea

Dreptatea si pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai

cetăţii Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credinţa străbună a fiilor neamului românesc,

Părinte Ioane, ridicat-ai glas de apărare, cântând cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Neputând suferi potrivnicul statornicia ta în dreapta credinţă, te-a supus prigonirii, Părinte Moise,

dimpreună cu cei ai casei tale; iar noi, văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, Care te-a

întărit, si cu laude îţi cântăm:

Bucură-te, că lui Hristos te-ai dăruit; Bucură-te, că harul Lui te-a întărit;

Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus; Bucură-te, că Domnului jertfă te-ai adus;

Bucură-te, că Banatul ţi-a dat adăpostire; Bucură-te, cu Oprea Miclăus în mărturisire;

Bucură-te, că suferit-ai pentru neamul tău; Bucură-te, că Domnul te-a păzit de rău;

Bucură-te, că în necazuri ai fost ca o stâncă; Bucură-te, că credinţa ţi-a fost vie, adâncă;

Bucură-te, că nădejdea ţi-a fost ancoră tare; Bucură-te, că iubirea ţi-a fost desfătare;

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul al 3-lea

Epitrahil sfinţit ai socotit lanţurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule Moise.

Văzând ei mărturisirea pentru Hristos si lumina feţei tale au amuţit, că nu stiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Asemănatu-te-ai cu Hristos, Părinte Ioan; căci pârâsii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un

preot nevinovat, desi vesteai credinţa cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfinţit al Bisericii. De aceea, văzând noi prigoana ta si a familiei tale, te lăudăm zicând:

Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat; Bucură-te, că împreună hrisov aţi semnat;

Bucură-te, că prin Duhul, aţi fost netemători; Bucură-te, că mustrat-aţi pe asupritori;

Bucură-te, Ioane, preot neînfricat; Bucură-te, că-n suflet credinţa ai păstrat;

Bucură-te, c-avut-ai sfârsit fericit; Bucură-te, că în ceruri Domnul te-a primit;

Bucură-te, că în slavă sfinţii te cinstesc; Bucură-te, că îngerii ţie îţi vorbesc;

Bucură-te, că ţara îţi face cinstiri; Bucură-te, că te numeri cu sfinţii martiri;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 4-lea

Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănţuit în temniţa cea întunecată a cetăţii Sibiului,

venit-a bătrânul tău tată, Ioan, la mai-marii cetăţii pentru a mijloci eliberarea ta, dar acestia au nesocotit glasul cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, căci Îi cântai neîncetat: Aliluia!

 

Icosul al 4-lea

Despărţitu-te-au oamenii Curţii imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniţă întunecoasă,

Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, Cel care, încălzind si luminând inima ta si a

noastră, ne îndeamnă a-ţi cânta:

Bucură-te, luptător pentru Ortodoxie; Bucură-te, că gustat-ai din apa cea vie;

Bucură-te, stâncă din Carpaţi tăiată; Bucură-te, minte de Hristos luminată;

Bucură-te, lacrimă pe faţă prelinsă; Bucură-te, torţă vesnic aprinsă;

Bucură-te, că în lupte la cer ai privit; Bucură-te, că viclenia ai batjocorit;

Bucură-te, că Domnul te-a încurajat; Bucură-te, mucenice cinstit si curat;

Bucură-te, reazem si stâlp de întărire; Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire;

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 5-lea

Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înselăciunea

întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne învesmântăm si noi cu armele Duhului, ca să luptăm

împotriva patimilor si a vrăjmăsiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 5-lea

Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniţei în care ai fost închis, Părinte Ioan. Căci înarmat fiind de

Hristos cu nepătimirea, ţi-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simţi asprimea frigului si bezna adâncurilor.

Simţirea inimii fiindu-ţi încălzită de Duhul Sfânt si cu ochii minţii luminaţi de lumina lui Hristos, ai biruit toate

uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum si noi, păcătosii, ridicăm ochii la cer si cu îndrăzneală, te lăudăm:

Bucură-te, ostas, mult pătimitor; Bucură-te, al Ortodoxiei sfânt apărător;

Bucură-te, strajă si ancoră tare; Bucură-te, podoabă în sfinte altare;

Bucură-te, alinător de suflete îndoite; Bucură-te, preot, rugător fierbinte;

Bucură-te, toiag ce sprijini neputinţa; Bucură-te, doctor ce vindeci suferinţa;

Bucură-te, pace în lume revărsată; Bucură-te, voce de îngeri ascultată;

Bucură-te, liră dulce si suavă; Bucură-te, că Domnul te-a primit în slavă;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 6-lea

Purtat de soldaţii Împărăţiei, ca altă dată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între zidurile

cetăţii Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că esti prea aproape de turma ta cea cuvântătoare alungatu-teau în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-I neîncetat: Aliluia!

 

Icosul al 6-lea

Strălucit-au faptele tale si în pământ străin, Părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu pentru

fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toţi cei ce sufereau pentru dreapta credinţă în ţara ta.

Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinţei inima ta, iar noi îţi aducem aceste cântări de laudă, zicând:

Bucură-te, comoară de îngeri cinstită; Bucură-te, jertfă de Domnul primită;

Bucură-te, aur în topitoare lămurit; Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut;

Bucură-te, rază, ca semnul biruinţei; Bucură-te, rouă pe florile credinţei;

Bucură-te, mână de daruri dătătoare; Bucură-te, hrană îndestulătoare;

Bucură-te, vajnic si bun mărturisitor; Bucură-te, cărbune si foc arzător;

Bucură-te, candelă vesnic aprinsă; Bucură-te, că în ceruri ţi-e usa deschisă;

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 7-lea

Văzând noi astăzi, Părinte Moise, cum pietrele temniţelor măcinat-au grâu românesc, adică trupul tău

plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovniceste si îndrăznim a cânta lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!

 

Icosul al 7-lea

Desfătatu-te-ai pe calea lui Hristos, Ioane, Mucenice, de aceea nimic nu ţi s-a părut prea greu pentru El:

nici temniţa, nici umilinţele la care ai fost supus; de aceea, văzând tăria ta, cântăm:

Bucură-te, a brasovenilor sfântă podoabă; Bucură-te, că venit-au grabnic să te vadă;

Bucură-te, că pătimirea-ţi nu o vor uita; Bucură-te, că de-a pururi cinste îţi vor da;

Bucură-te, că liniste în suflet ei ţi-au pus; Bucură-te, că spinii suferinţei ţi-au smuls;

Bucură-te, că moartea primit-ai cu plăcere; Bucură-te, că aceasta ţi-a fost spre înviere;

Bucură-te, suflet de îngeri cinstit; Bucură-te, că Domnul în cer te-a primit;

Bucură-te, că Ardealul te are putere; Bucură-te, că ţara prin tine nu piere;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 8-lea

Îndulcitu-te-ai cu dorul de Hristos si de Ţară, Părinte Ioane, si te-ai împărtăsit de dumnezeiasca Lui

dragoste, Care împreună cu tine era întemniţat. Haină de nuntă ţesutu-ţi-ai din răbdarea chinurilor, iară noi,

văzând smerenia ta si neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm: Aliluia!

 

Icosul al 8-lea

Fiind întărit de Trupul si Sângele lui Hristos din dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci

când slujitorii crăiesti ţi-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de

vânzare, îţi cântăm într-un cuget unele ca acestea:

Bucură-te, părinte închis pentru credinţă; Bucură-te, că trecut-ai prin multă suferinţă;

Bucură-te, preot de îngeri slujit; Bucură-te, sfinte de Domnul iubit;

Bucură-te, rază din soare aprinsă; Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă;

Bucură-te, hrană de Domnul gătită; Bucură-te, pâine de Duhul dospită;

Bucură-te, apă din „apa cea vie”; Bucură-te, cale către vesnicie;

Bucură-te, armă ce apără glia; Bucură-te, strajă pentru România;

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 9-lea

Tot neamul crestinesc, Părinte Moise, pomeneste suferinţele tale pentru dreapta credinţă. Poporul

dreptmăritor te cinsteste pentru că tu ai reînviat în sufletul confraţilor tăi dragostea de ţară si de credinţa

strămosească, cântând: Aliluia!

 

Icosul al 9-lea

Lacrimile de rugăciune ale fraţilor tăi din Ardeal primeste-le ca pe niste mărgăritare de mult preţ. Fii,

preabunule Părinte, mijlocitor si rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei ce cu evlavie cântă:

Bucură-te, frate cu cei osândiţi; Bucură-te, prieten cu cei oropsiţi;

Bucură-te, tată pentru sărmani; Bucură-te, mamă pentru orfani;

Bucură-te, leagăn pentru copii; Bucură-te, viaţă pentru cei vii; Bucură-te, casă pentru străini;

Bucură-te, ţară pentru români; Bucură-te, sfesnic cu lină lumină; Bucură-te, masă pururea plină;

Bucură-te, sprijin pentru popor; Bucură-te, mare mijlocitor;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 10-lea

Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeiesti: „Intră în bucuria Domnului tău”, pe care le-ai auzit

de la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinţii Mucenici,

cânţi: Aliluia!

 

Icosul al 10-lea

Zid de întărire si turn de credinţă te arăţi evlaviosilor ortodocsi, căci Hristos, primindu-te în cămările

ceresti, te-a încununat mucenic si te-a asezat în ceata sfinţilor martiri, Părinte Moise. Pentru aceasta, ne

bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri si te lăudăm:

Bucură-te, floare sădită în rai; Bucură-te, sfinte primit cu alai; Bucură-te, omule al lui Dumnezeu;

Bucură-te, slavă pentru neamul tău; Bucură-te, cinste pentru brasoveni;

Bucură-te, bucurie pentru ardeleni; Bucură-te, tărie pentru Biserici;

Bucură-te, icoana sfinţiţilor clerici; Bucură-te, chivot de har păstrător;

Bucură-te, parfumul plăcut mirositor; Bucură-te, vieţuitor în cele ceresti;

Bucură-te, că vesnic pe Domnul privesti; Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 11-lea

Făclie aprinsă esti în sălasele ceresti, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră, a celor rămasi

în iuresul ispitelor si al necazurilor vieţii, ca să putem cânta, după cuviinţă, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 11-lea

În ceruri vezi de-a pururi faţa lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credinţă până la sânge, Părinte Ioan. Nu

înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda, asemenea ţie, primejdiile si necazurile vieţii, ca astfel să-ţi

cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, viaţă înnoită prin cruce; Bucură-te, cântec ce liniste-aduce;

Bucură-te, ură schimbată-n iubire; Bucură-te, luptă spre nepătimire;

Bucură-te, frunte cu spini încoronată; Bucură-te, minte de Duhul udată;

Bucură-te, că Domnul în cer te-a adus; Bucură-te, că îngeri cunună ţi-au pus;

Bucură-te, Sfinte, primit între sfinţi; Bucură-te, că esti avvă între părinţi;

Bucură-te, steaua ce arăţi soarele; Bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele;

Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 12-lea

Comoară de mult preţ si rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos. Pe tine, care

strălucesti în lumina cea neapropiată si vezi faţa cea negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm, ajută-ne să dobândim pacea inimii si linistea sufletelor noastre, ca să putem cânta, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul al 12-lea

Pe cel ce este podoaba mucenicilor si mare folositor credinciosilor, adunându-ne, o, iubitorilor de

prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe Mucenicul Moise, zicând:

Bucură-te, părinte de Domnul cinstit; Bucură-te, înger de îngeri dorit;

Bucură-te, Sfinte, cu har curgător; Bucură-te, mană pentru popor;

Bucură-te, suflet de Duhul Sfânt plin; Bucură-te, floare sub cerul senin;

Bucură-te, piatră din stânca Hristos; Bucură-te, liră cu viers preafrumos;

Bucură-te, izvor cu apă cristalină; Bucură-te, făclie cu lină lumină;

Bucură-te, că la Domnul pururi mijlocesti; Bucură-te, că din ceruri vesnic ne privesti;

Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

 

Condacul al 13-lea

O, prealăudaţilor Mucenici Ioan si Moise, preoţi si apărători ai dreptei credinţe si propovăduitorii

Adevărului, primiţi aceste rugăciuni si fiţi mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu. Ajutaţi-ne, cu rugăciunile

voastre, să biruim uneltirile vrăjmasilor văzuţi si nevăzuţi si să ne învrednicim a ajunge la cunoasterea

adevărului, descoperit în noi si în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat, împreună cu voi, cântarea

îngerească: Aliluia! (de trei ori.)

 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!