omilia-lui-gheron-sava-lavriotul-impotriva-actelor-biometrice-bucuresti-12-mai-2019

 

Actele de identitate biometrice = lepădare de Hristos

Conferință teologică ortodoxă susținută de

Gheron Sava Lavriotul

 

Cinstiți părinți, iubiți frați întru Hristos,

 

Cele mai importante două subiecte care îi preocupă pe ortdocoșii de astăzi cu conștiința vie sunt invazia panereziei ecumenismului și înfruntarea ei, conform Sfinților Părinți, și primirea sau nu a vestitului act de identitate biometric. Ca monahi aghioriți, văzând lipsa de reacție a celor însărcinați să facă cele cuvenite pentru apărarea Ortodoxiei noastre și a poporului credincios al lui Dumnezeu, cu binecuvântările duhovnicilor noștri, dar și potrivit conștiinței și îndatoririi noastre monahale am început, după cum ne îndeamnă datoria, o luptă sfântă împotriva ecumenismului și în general a actelor biometrice, care vor să nimicească credința ortodoxăși, prin urmare, Tradiția noastră patristică.

Stareții mănăstirilor din Sfântul Munte și Sfânta Chinotită care după datorie trebuiau să conducă această luptă și să purceadă la acțiuni hotărâte împotriva panreligiei antihristului care se pregătește, fac exact opusul. Nu numai că tac, dar iau partea ecumeniștilor și a actelor biometrice, chiar prigonindu-i pe monahii care îndrăznesc să facă cele cuvenite și de la sine înțelese (adică să lupte împotriva acestora).

Ar trebui (ca autoritățile athonite) să declare și să arate în mod practic și patristic opoziția lor față de planurile ascunse ale puterilor antihristice, care din păcate au înghițit literalmente cu totul Patriarhia de Constantinopol și multe altele (a Ierusalimului, a Antiohiei, a Rusiei, a Alexandriei), care acceptăa priori sinodul tâlhăresc și eretic din Creta (iunie, 2016). În majoritatea lor covârșitoare, cu toate că în trecut au fost luminătoarele Ortodoxiei, mănăstirile athonite au devenit acum, din păcate, vârfurile de lance ale ereticilor ecumeniști.

Cu toate acestea, omilia de astăzi se va referi numai la actul de identitate biometric (cardul cetățeanului – i se spune în grecește) și cu ajutorul lui Dumnezeu vom încerca ca, potrivit Sfinților Părinți și Sfintei noastre Tradiții, în mod succint să răspundem la întrebările arzătoare care ne preocupă pe noi toți. Adică dacă actul biometric conține blestematul număr 666, ce legătură are el cu pecetea antiristului, dacă este cu adevărat lepădare de Hristos și în fine ce ar trebui să facem noi, ca ortodocși, referitor la actele biometrice.

Mai întâi cred că este de prisos să mai dovedim încă o dată nu numai simpla existență a blestematului număr 666 în actul biometric în discuție, dar și importanța crucială și rolul cheie pe care îl are în sistemul pe care îl slujește.

Cardul cetățeanului este actul de identitate electronic sau biometric pe care în trecut poporul grec a refuzat să îl primească din motive de mărturisire de credință și de conștiință religioasă. Din păcate, astăzi Biserica oficială nu ia o poziție clară, așa cum a făcut în anul 1997, când Biserica Ortodoxă a Greciei și cea a insulei Creta, dar și Sfântul Munte și mănăstirile de la Meteora au spus ”NU” la primirea actului de identitate cu numărul blestemat 666. În actul biometric actual în discuție vor fi înglobate toate: CNP-ul, cardul de sănătate, numărul pașaportului, carnetul de conducere, dosarul electronic de muncă și orice altceva are legătură cu cetățeanul respectiv (posesorul acelui card, situație valabilă pentru toți care îl vor primi – n.trad.).

Cipul introdus în actul biometric va permite, prin capacitățile tehnologiei contemporane, controlul și urmărirea cetățenilor-deținători și desigur prin intermediul acestui cip datele respective vor fi transmise super-computerului de la Bruxelles, în care sunt adunate continuu datele oamenilor de pe întreg pământul. De notat faptul că acest super-computer de la Bruxelles se numește BEAST (care înseamnă Fiara), nume provenit de la inițialele cuvintelor care îl compun: Bruxelles Economic Accounting Surveillance Terminal (adică terminal de urmărire economică și logistică de la Bruxelles).

Microcipul cu numărul 666 care există în acest act biometric, așa cum confirmă nu numai specialiștii, dar precum au recunoscut și mulți oameni politici, arată supunerea totală a celor care îl vor primi față de guvernarea mondială a antihristului, aflată în stadiu de pregătire. Următoarea etapă și ultima va fi transferul microcipului de pe act pe mână sau pe frunte prin implantare, așa cum se întâmplă deja în multe țări, dar și așa cum profețește fără greșeală în Apocalipsă Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul.

Desigur, diferența este foarte mică între a ține microcipul în mână prin intermediul actului biometric sau a fi implantat acesta în mână sau pe frunte, pentru că în ambele situații el constituie identitatea noastră personală! (în sensul că permitem sau îngăduim ca noi să fim identificați cu un număr – n.trad.) Diferența constă în aceea că prin actul biometric există posibilitatea ca cineva să se pocăiască, să îi pară rău că l-a luat și să arunce actul respectiv, însă în cazul implantării lui moartea veșnică și osânda sufletească este sigură.

Acest lucru ni-l confirmă Sfântul Ioan Teologul, în Apocalipsă, spunând: „Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.” (Apocalipsă 14, 9-11)

În iubirea Lui față de om, Preabunul Dumnezeu a descoperit, a revelat cele care urmează să se întâmple în vremurile din urmă referitor la acest subiect, ca să ne apere, să ne păzească, astfel încât să nu fim înșelați și să cedăm în fața pecetluirii blestemate a antihristului. Desigur, profeția din cartea Apocalipsei este atât de clară, de expresivă și de lămuritoare referitor la pecetea antihristului, pe care o va primi omenirea apostată încât nu încape nici cea mai mică îndoială referitor la ceea ce ea (profeția) ne poruncește să facem.

Sfântul Ioan Teologul ne spune în capitolul 13 al cărții Apocalipsei că antihristul, prin intermediul profetului mincinos, îi va obliga pe toți oamenii, în afara celor ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții (Apocalipsă 13, 8) săprimească pecetea pe mâna dreaptă sau pe frunte, astfel încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cei care au primit pecetea, numele antihristului sau numărul numelui lui, adică 666.

Această profeție cutremurătoare ne anunțăși pe explică faptul că pecetea, numele antihristului și numărul 666 sunt echivalente, adică îl osândesc în mod egal pe om și prin urmare ele sunt interzise creștinului.

Iată cum formulează Evanghelistul Ioan: „Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.” (Apocalipsă 13, 16-18)

Mulți creștini, îndreptându-și întreaga lor atenție spre pecetluirea finală pe mână sau pe frunte, nu au înțeles și probabil că nu au luat în serios acest adevăr al Sfintei Scripturi, că numărul 666 constituie o pecetluire cu aceeași putere sau valențe cu pecetluirea cu numele antihristului pe mână sau pe frunte și este lepădare de botezul ortodox.

De asemenea, nu am luat cu toții în serios faptul că lupta noastră trebuie să se focalizeze în acest moment împotriva numărului 666, al numelui antihristului și să ieșim biruitori, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că numai cei care ies victorioși din lupta împotriva „fiarei şi a chipului ei şi a numărului numelui ei” vor fi încununați de către Dumnezeu (Apocalipsă 15, 1-3).

Desigur, antihristul încă nu a venit în persoană, dar taina fărădelegii deja se lucrează prin slujitorii lui (illuminati, masoneria, cercurile cele mai înalte ale conducerilor de stat din întreaga lume, chiar și conducători bisericești), care vor continua din partea lui în primul rând la impunerea actului biometric și în final la pecetluire.

Este dincolo de orice îndoială faptul că puterile demonice și întunecate aflate în slujba Fiarei netezesc calea pentru venirea lui prin a impune numărul 666 pretutindeni, astfel încât prin dependența de acesta oamenii să accepte și pecetluirea finală. La început au inscripționat numărul 666 pe produse, apoi pe animale, iar astăzi continuă cu mult curaj și forțat a-l pune și pe oameni, ca dovadă că aceștia vor aparține în întregime, suflet și trup, lui antihrist.

Și deși în sistemele informatice ar putea să folosească orice alt număr pentru ca acestea să funcționeze și să fie conectate inter-statal și mondial, totuși oamenii Noii Ere, ca și cum ar fi un nou împărat păgân Iulian Paravatul, au ales numărul 666, cel interzis creștinilor, astfel încât prin primirea lui acești creștini să își renege credința lor și săcedeze închinării în fața antihristului.

Așadar, primirea actului de identitate biometric este o problemă de credință. În credință greșește nu numai cel care în parte sau în întregime atentează la respectul pe care trebuie să îl acorde învățăturii dogmatice a Bisericii, dar și mulți alții cad în ceea ce privește credința deoarece există multe și felurite moduri de lepădare.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: nu există un păcat mai rău (mai mare) decât lepădarea. Tot el, în Omilia la praznicul Sfintei Ana spune că există multe și felurite moduri de lepădare, pe care Sfântul Pavel le și menționează:

1) „Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc” (Tit 1, 16);

2) „Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi şi mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (I Timotei 5, 8);

3) „Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli” (Coloseni 3, 5).

Sfântul Vasile cel Mare ne spune că creștinul care îl hulește pe Hristos prin faptele sale nu are niciun folos numai din faptul că are nume de creștin.

Atât de delicată este problema credinței, încât cineva se poate lepăda de ea și numai printr-o silabă pe care o va spune sau printr-un simplu gest pe care îl va face împotriva credinței. Acest lucru ni-l adeverește Sfântul Grigorie Teologul, care spune: „atleții credinței alegeau cu bucurie ca mai bine să sufere decât să cadă și poate numai pentru un cuvânt sau un gest de lepădare să nu se mântuiască.” (Pidalion, p. 76, în varianta grecească)

Aceasta în faptă o vedem în martiriul primilor creștini, când prigonitorii dacă îi vedeau pe creștini imposibil de convins în a-și schimba credința lor, încercau să îi înșele, spunându-le că este de ajuns un gest ca și cum ar jertfi idolilor, chiar dacă nu jertfeau efectiv, dar măcar să scape de moarte. Însă știind că și acest gest este lepădare de Hristos, Sfinții nu acceptau să se lepede de El nici măcar printr-o singură mișcare a lor.

Acest lucru l-am văzut în urmă cu câțiva ani în cazul Sfântului Noului Mucenic Evghenie Rodionov. I s-a cerut de către torționarii lui să își dea crucea jos de la gât. El a refuzat să facă acest lucru și așa l-au decapitat, în fața camerei de filmat! Și noi vorbim dacă ar trebui sau nu să punem numărul 666 în cel mai personal act al nostru, care este cel de identitate?

În istoria bisericească îi avem pe de o parte pe Mucenicii și Mărturisitorii credinței, pe cei numiți estikotas (de la verbul a sta în picioare = stekome), adică cei care au rămas statornici în credința în Hristos. Mărturisitori erau numiți pe de o parte cei care sufereau diferite chinuri pentru mărturisirea lui Hristos, cu excepția morții (adică nu erau uciși – n.trad.). Iar Mucenici erau cei care mureau în închisoare sau la locurile de martiriu.

Pe de altă parte îi avem pe cei care nu au rămas în credința în Hristos, care în funcție de modul de lepădare se numeau parapeptokotes, eptekotes sau paravantes (în latină lapsi = cei căzuți) și care se împărțeau în patru categorii:

  1. Thisiasandes (jertfitorii), pentru că au jertfit idolilor sau au mâncat din cele oferite idolilor.
  2. Thimiasandes (tămâietorii), pentru că au tămâiat statuile idolilor.
  3. Libelatiki (libelicii, semnatarii), care au scris și au semnat o mărturisire că nu sunt creștini sau au primit o astfel de mărturisire-scrisoare de la eparhul păgân cum că au jertfit și ei idolilor.
  4. Prodote (trădătorii), care temându-se de prigonitori scoteau din ascunzători cărțile sfinte ale creștinilor, pentru ca acestea să fie arse.

Prin primirea libellus-ului (scrisorii) sau dacă tămâiau pe idoli sau dacă îi trădau pe ceilalți creștini își asigurau continuarea vieții lor nederanjați cu nimic de către idolatri, pentru că ei uneau cele imposibil de unit (adică făceau compromis, trădând credința – n.trad.). Și așa ei își scăpau temporar viața pământească, însă se lepădau de Hristos.

Din Apologia Sfântului Sfințit Mucenic Justin noi aflăm că creștinii din epoca lui erau aduși în tribunalele eparhilor păgâni numai cu acuzația numelui de creștin. Hotărârea era aceeași: cel adus la judecată trebuia sau să se lepede de creștinism sau să jertfească idolilor sau să tămâieze altarul idolesc. Altminteri trebuia să fie predat dinților fiarelor sălbatice flămânde (adică să fie sfâșiat de viu de către acestea – n.trad.).

Mulți oameni slabi sau lipsiți de credință sau fricoși nu trăiau Evanghelia răstignirii, ci aveau un trai lumesc, fiind reci sau căldicei în credință. Aceștia temându-se de chinuri ofereau bani eparhilor și de îndată sau prin intervenția unei terțe persoane primeau certificatul scris că au tămâiat altarul idolesc și astfel erau eliberați fără nicio altă procedură. Pe aceștia Sfinții Părinți i-au numit libelofori (purtători de scrisoare) și după încetarea prigoanelor i-au considerat ca fiind trădători ai credinței sau apostați.

Dar același lucru nu se întâmplă oare și astăzi? Mulți creștini ar spune că nimeni nu îi silește să se lepede de Hristos chiar și primind acest vestit act biometric. Aceștia să își primească răspunsul de la Noul Mucenic Evghenie Rodionov, de care am pomenit înainte. Nici lui nu i s-a cerut să se lepede de Hristos, ci numai să își scoată crucea de la gât, însă aceasta constituie o lepădare de credință și pentru că nu a făcut-o, de aceea îl cinstim ca Mucenic.

Atunci, în anii aceia creștinismul era considerat dușman al statului și al zeilor, iar acum ortodoxul care refuză să primească cheia care va deschide calea noii guvernări mondiale, adică actul biometric, va fi considerat nebun, terorist, periculos și dușman al globalizării. Mai mult, conform noilor legi aprobate deja, cel care crede că deține întregul advăr, așa cum suntem noi ortodocșii, va trebui să fie întemnițat ca un răufăcător, criminal și om periculos pentru ordinea și siguranța cetățenilor.

Acceptarea actului biometric îi va asigura deținătorului lui puterea de cumpărare (adică va putea primi salariu, să cumpere și să vândă etc – n.trad). Această putere o vor avea, conform cărții Apocalipsei, adepții antihristului, spre deosebire de ostașii lui Iisus Hristos, care refuzând să primească actul biometric vor fi izolați din punct de vedere economic și prin urmare condamnați din punct de vedere omenesc la o moarte lentă. Aici lucrurile vorbesc de la sine. Lepădarea și mărturisirea se dinting foarte clar una de cealaltă. Problema duhovnicească, dar și teologică este că toți cei botezați sunt scriși în principiu în Cartea Vieții (sau în potență, în sensul că botezul le deschide porțile Împărăției – n.trad), dar nu pun aceasta în lucrare (nu fac ca harul să rodească în ei – n.trad.), potrivit cuvântului Sfântului Chiril, patriarhul Ierusalimului: „ni s-au scris o dată numele noastre și am primit chemare la luptă și lumânări de nuntă și dor al petrecerii cerești și dorință bună și nădejdea care vine după aceasta.” (Cateheze, p. 2)

Cum va fi considerat numele scris în Cartea Vieții, dar care este anulat (șters) prin primirea actului biometric? Dar după ce vom deveni adepți ai antihristului, cu a cărui putere vom trăi și ne vom mișca, dar ne vom și reboteza (vom primi un nou nume – n.trad.) și vom fi recunoscuți pe viață cu un număr în locul numelui nostru?

Este clar că primirea lui 666, care conform cărții Apocalipsei este numărul-simbolul numelui antihristului și pecete echivalentă cu pecetea numelui lui constituie trădare scrisă și semnată și lepădare de Hristos.

Numărul 666 este un simbol-emblemă consacrată a puterilor întunecate, ale organelor și organismelor anti-hristice și satanice, este purtător potențial al întregii filosofii antihristice și exprimă lepădarea de Hristos. Deci, cum Îl voi avea pe Hristos pe umăr (se referă la facerea semnului sfintei cruci – n.trad.) și pe diavol în buzunar?

Sfinții Chiril al Ierusalimuluiși Efrem Sirul ne avertizeazăși ne explică faptul că oamenii vor purta, adică vor avea în mâini pecetea antihristului, adică 666, înainte ca acesta să apară în lume.

Și conform Sfântului Ippolit al Romei, folosirea numărului 666 este echivalentă cu lepădarea de Hristos și de Botez (vezi P.G. – Patrologia Graeca – volumul 10, coloanele 923-933).

În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 3-5 Domnul spune: „oile ascultă de glasul păstorului şi oile Sale le cheamă pe nume şi le mână afară. Şi când le scoate afară pe toate ale Sale, merge înaintea lor şi oile merg după El, căci cunosc glasul Lui, iar după un străin, ele nu vor merge, ci vor fugi de el, căci nu cunosc glasul lui.”

Și în timp ce Domnul Hristos își cheamă oile după nume, adică cel care se dă fiecărui credincios în ziua botezului lui, când se unește cu Hristos și se leapădă de satana, în locul acestui nume antihristul va da un număr echivalent, care ne face să ne lepădăm de Hristos și ne unește cu împărăția antihristului, iar în final, după moarte, ne duce în iadul veșnic.

Și toate acestea se întâmplă cu propria noastră voință. Cel mai mare bun pe care Dumnezeu i l-a dăruit omului este libertatea, pe care acum antihristul vrea ca noi să i-o dăm lui în mod conștient, obligându-ne prin privarea de bunuri materiale dacă nu primim acest buletin al cetățeanului cu 666, care ne transformă într-un număr impersonal, astfel pierzând calitatea noastră de chip al lui Dumnezeu și nemaiputând să ajungem la asemănarea cu El.

Din argumentele biblice și patristice de mai sus devine evident că numărul 666 al antihristului este întru totul incompatibil cu calitatea noastră de creștini și că primirea buletinului biometric al cetățeanului cu acest număr în el, ca cheie a sistemului antihristului constituie lepădare scrisă, cu semnătură, de Hristos.

Dacă spuneau creștinilor din primele secole, celor care și-au dat viața lor pentru Hristos, că în actele lor de identitate va exista numele antihristului, însă aceasta nu ar constitui o lepădare de credință, care credeți că ar fi fost răspunsul lor? Cred că pentru ei nici măcar nu se punea o asemenea problemă și întrebare.

Astăzi din păcate domină ideea cum vom trăi fără acte biometrice, dar nu cum vom trăi fără Hristos și cu actul biometric. Scopul pentru noi creștinii este să murim ca Mucenici pentru Hristos, nu să trăim fără El, ba chiar să ne lepădăm de El. Creștinii doar cu numele de astăzi trăiesc cu un cuget lumesc, ei nu iubesc Crucea și Evanghelia mântuitoare a lui Iisus Hristos.

Întrebările puse de majoritatea creștinilor și chiar de părinții duhovnicești: cum vom trăi fără actele biometrice, ce vom mânca, unde vom lucra, cum ne vom primi salariul, cum ne vom hrăni copiii primesc răspuns de la Sfinții Mucenici și Mărturisitori ai credinței noastre.

Când li s-a cerut să aleagă între a muri pentru Hristos sau a se lepăda de El, ei au ales moartea trupească și așa devenind negustori buni au moștenit viața veșnică și desigur sunt cinstiți de noi toți de-a lungul veacurilor. Deci, a venit și pentru noi vremea să îi imităm. A sosit timpul martiriului și al mărturisirii de Hristos. Ni se dă ocazia unică să dăm în schimb cele trecătoare pentru cele veșnice. Mulți Mucenici s-au arătat întru slava și cinstirea Sfintei Treimi-Dumnezeu în zilele noastre.

Părinți și frați în Hristos, o mare arenă mondială de mărturisitori și de mucenici se va înălța din ziua în care vom fi chemați să acceptăm sau să refuzăm buletinul biometric  al cetățeanului. A sosit ceasul ca credința noastră în Pronia lui Dumnezeu să fie pusă la încercare, să fie testată viața noastră duhovnicească precum aurul în topitoare (în cuptor). Să dovedim că cugetul nostru este cu adevărat jertfelnic și că nu avem aici cetate stătătoare, ci o dorim pe cea de sus, cea cerească.

Să schimbăm viața noastră trecătoare, deșartă și săracă cu cea fără de sfârșit. Să dăm sens vieții noastre, urmând exemplul Sfinților. Să avem râvna și dragostea cea bună și să dovedim că inima noastră este cu adevărat dăruită Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum se potrivește ortodocșilor. Perioada creștinismului lipsit de pericole a trecut. Nu este permis ca ortodoxul sățină într-o mână Cinstita Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, iar în cealaltă numărul blestemat 666 al antihristului. Nu putem să slujim și lui Dumnezeu și lui mamona.

Noi toți știm ce trebuie să facem. Astăzi nu ne-am adunat aici ca să vorbim filosofic despre stihiile lumii și să teologhisim fără niciun risc. Suntem aici ca să ne întărim unii pe ceilalți și cu ajutorul lui Dumnezeu-Treimea să declarăm cu tărie în toate direcțiile că nu ne vom lepăda de Hristos, primind buletinul cu numărul blestemat al antihristului. Ceea ce este nevoie este să luăm hotărârea cea bună. Să fim hotărâți și să murim ca mucenici pentru Domnul nostru.

Să ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne întărească să rămânem credincioși cu ajutorul Lui și Sfintei Evanghelii, să nu cedăm în fața lașității, a lipsei de credință sau a îngrijorării lipsei de bunuri materiale și să nu primim buletinul cu numărul-pecetea 666, devenind astfel părtași ai antihristului și să fim șterși din Cartea Vieții.

Mă rog ca noi toți să fim în ceata celor care nu vor accepta aceste acte biometrice, în pofida riscurilor, care vor fi pe măsura răsplătirii de care au parte mărturisitorii și mucenicii, iar pe această cale a mărturisirii de Hristos să moștenim viața veșnică, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, Căruia Se cuvine toată slava, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.

 

traducere din limba greacă de

dr. Ciprian-Ioan Staicu

___________

Sursa – http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2019/05/12/omilia-parintelui-sava-lavriotul-bucuresti-12-mai-2019/