Cuviosul Serafim Rose spune că într-o epocă de întuneric si înşelăciune aproape universale, cînd pentru cei mai mulţi aşa zişi „creştini”, Hristos a devenit tocmai ceea ce învăţătura ortodoxă denumeşte Antihrist, Biserica Ortodoxă a lui Hristos este singura care păstrează si comunică harul lui Dumnezeu. Aceasta este comoara fără de preţ a cărei existentă chiar lumea aşa-zisă creştină nici măcar nu o bănuieşte. Căci lumea „creştină” dă mîna cu forţele întunericului pentru a-i înşela pe credincioşii Bisericii lui Hristos, care sunt destul de orbi încît să creadă că „numele lui Isus” îi va salva chiar din mijlocul apostaziei, şi blasfemiilor în care trăiesc şi pe care le acceptă, nepăsători la înfricoşatul avertisment al Domnului: Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit si nu în numele Tău am scos demoni si nu în numele Tău minuni multe am făcut? Si atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea (Matei 7,22-23).

Mântuitorul însuşi ne-a avertizat: Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi si prooroci mincinoşi si vor da semne mari si chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, si pe cei aleşi. Iată, v-am spus de mai înainte. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi. Căci precum fulgerul iese de la răsărit si se arată pînă la apus, aşa va fi si venirea Fiului Omului (Matei 24,23-27).

„Tatăl nostru” se încheie cu rugăciunea către Dumnezeu ca El să ne izbăvească de cel viclean. Dar cine se poate ţine de mînă cu Hristos ? Cine poate sta alături de Dumnezeu ? Nu le-a grăit Hristos evreilor: iată, se va lăsa casa voastră pustie (Matei 23, 38) ? Prorocia s-a împlinit, spune Sfîntul Nicolae Velimirovici: Evreii nu au nici jertfe, nici preoţie. Amîndouă au trecut la cei botezaţi în acel ceas cînd catapeteasma Templului s-a rupt de sus şi pînă jos. Nici musulmanii nu au nici jertfe, nici preoţie. Nu le spune, oare, evreilor evreul Pavel, apostolul lui Dumnezeu: Hristos e sfîrşit Legii (Romani 10, 4)? Aşadar, cum se poate ca ceea ce este pustiit, ceea ce s-a sfîrşit, ceea ce este lepădat şi înlocuit cu altceva nou, să fie pus pe picior de egalitate şi să se ţină de mînă cu credinţa vie a lui Hristos ? Si Mohamed însuşi, cu toată duşmănia sa faţă de creştini, recunoaşte şi pune în Coran faptul că Iisus, fiul Mariei, va judeca lumea, prin urmare şi pe Mohamed însuşi. Si atunci, de unde această nivelare şi egalizare ? De unde poate veni o asemenea viziune, întrebaţi ? De la ispititorul.

Cea de-a doua venire a lui Hristos va fi cu neputinţă de confundat. Ea se va întîmpla deodată. Va veni din cer – Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer pe Acest Iisus Care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va si veni, precum L-aţi văzut mergînd la cer (Fapte 1,11) – si va hotărî sfîrşitul acestei lumi. Nu poate exista nici un fel de „pregătire” pentru Hristos, în afară de aceea pe care şi-o lucrează fiecare creştin ortodox prin căinţă pentru păcatele lui, spovedanie, priveghere, şi rugăciune. Cei care se „pregătesc” altfel pentru acest sfîrşit, care spun că el este undeva „aici” – mai ales „aici” în Templul din Ierusalim – sau care predică pe „Isus vine curînd”, fără să menţioneze marile înşelăciuni care preced venirea Sa, sunt vădit profeţii ale lui Antihrist, falsul Hristos, care trebuie să vină mai întîi spre a ispiti lumea, inclusiv pe toţi „creştinii” care nu sunt sau care nu devin cu adevărat ortodocşi.

Nu există nici un fel de „mileniu” viitor. Pentru cei vrednici să-l primească, „mileniul” apocaliptic (Apoc. 20,6) este chiar acum; este viata plină de har din Biserica Ortodoxă, de-a lungul acestei ”mii de ani”, ce desparte prima venire a lui Hristos, adică de la întrupare pînă la venirea lui Antihrist. Aceasta este învăţătura ortodoxă a sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Andrei al Cezareii, si a altor Sfinţi Părinţi.

Faptul că protestanţii aşteaptă venirea „mileniului” cîndva în viitor, nu face altceva decît sa întărească mărturisirea lor că în prezent ei nu îl trăiesc, si anume că ei se află în afara lui, adică în afara Bisericii lui Hristos, al Cărui har dumnezeiesc nu l-au gustat.

Răspunsul ortodox la fiecare nouă schimbare si chiar la epoca finală şi teribilă a lui Antihrist, este această Evanghelie a lui Hristos, pe care singură Biserica Ortodoxă a păstrat-o neschimbată, prin Sfînta Tradiţie a Sfinţilor Părinţi în linie neîntreruptă de la Hristos si Apostolii Săi si prin darul Duhului Sfînt. Pe acesta singură Biserica Ortodoxă îl împărtăseste si numai celor credincioşi, care sunt pecetluiţi cu Sfînta Taină a Mirungerii si care au păstrat neîntinată această adevărată pecete a darului Duhului Sfînt. Amin.

Sfântul Apostol Pavel continuă si el acelaşi avertisment despre venirea lui Antihrist cu această poruncă: Deci dar, fraţilor, staţi neclintiţi si tineti predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvînt, fie prin epistola noastră (II Tes. 2,15). Sunt unii care vă tulbură si voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decît aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, si acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decît aţi primit, să fie anatema! (Gal. 1,7-9)

Tine chiar de natura lui Antihrist sã prezinte împărăţia satanei, ca şi când ar fi a lui Hristos.

Cu atît mai mult trebuie sã lupte astfel creştinul din ziua de azi, care sunt înconjuraţi din toate părţile de un creştinism fals, care are propriul sãu arsenal de experienţe ale „harului” si „Duhului Sfînt”, putînd cita pe de rost din Sfînta Scripturã si din Sfinţii Părinţi, pentru a-si „întãri” propriile erezii! Cu siguranţă trãim vremurile de pe urmã, cînd înşelăciunea este atît de subtilã încît amăgeşte, de este cu putinţă, şi pe cei aleşi (Matei 24,24).

Falşii prooroci ai timpurilor noastre anunţă cu glas din ce în ce mai puternic apropierea „noii ere a Duhului Sfînt”, a „noii Cincizecimi”, a „punctului Omega”. Este exact ceea ce se numeşte, în adevãratele profeţii ale Bisericii Ortodoxe, domnia lui Antihrist. Aceastã profeţie, tocmai acum în zilele noastre, începe sã se împlineascã, cu forţa unei puteri demonice.

Întreaga atmosferã spiritualã contemporanã se încarcã cu puterea experimentelor oculte de iniţiere demonicã si aceasta, pe mãsurã ce „taina nelegiuirii” intrã în faza penultimã, în care începe sã posede sufletele oamenilor si, într-adevãr, nu numai pe ale lor, ci chiar pe ale celor aleşi ai Bisericii lui Hristos, de-i va fi cu putinţă.

Împotriva acestei „experienţe religioase” de mare forţă, creştinii ortodocşi trebuie sã se trezeascã şi sã se înarmeze cu adevãrat, sã devinã pe deplin conştienţi de ceea ce înseamnã Ortodoxia creştină si în ce chip scopurile sale sunt total diferite de ale tuturor celorlalte religii, fie ele „creştine” sau necreştine.

Fie ca toţi creştinii ortodocşi sã se întãreascã pentru marea bãtãlie care îi aşteaptă, şi sã nu uite niciodatã cã, în Hristos, victoria este deja a noastrã. Cãci El ne-a promis cã porţile iadului nu vor birui Biserica Sa (Matei 16,18) şi cã pentru cei aleşi El va scurta zilele urgiei şi strîmtorii celei de pe urmã (Matei 24,22). Şi apoi, cu adevãrat, dacã Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastrã? (Rom. 8,31). Chiar în mijlocul celor mai sãlbatice ispite, nouã ni s-a poruncit: îndrăzniţi Eu am biruit lumea (Ioan, 16: 33).

Sã trãim deci si noi, aşa cum au fãcut-o toţi adevăraţii creştini înaintea noastrã, cu certitudinea cã toate cele ce se vãd au un sfîrsit si cã Mîntuitorul nostru va veni curînd; cãci Cel Ce mărturiseşte acestea, zice: Da, vin curînd. Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apoc. 22,20)

Chiar daca toate neamurile si toate popoarele se vor închina fiarei care s-a ridicat din abis sa corupă pe cei ce locuiesc pe pământ, ostaşii lui Hristos, ai Bisericii Ortodoxe, vor cânta: „Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, si va plecaţi, căci cu noi este Dumnezeu”.

Sa urâţi toata greşeala, erezia si învăţătura potrivnica Bisericii Ortodoxe, ca nişte buni ostaşi ai lui Hristos, ca sa luaţi cununa cea nestricăcioasă în ceruri.

Mult curaj le vor trebui celor puţini spre a se împotrivi duhurilor lumii, cu riscul de a fi socotiţi smintiţi, nebuni sau răzvrătiţi şi de a fi supuşi abuzurilor puterii. Multă înţelepciune va trebui unui ortodox ca să discearnă adevărul acolo unde restul vor vedea o nebunie. Pentru timpurile noastre o viclenie a veacurilor este necredinţa deghizată în credinţă şi otrava îndulcită. Cine se va lăsa înşelat de aparenţe, va fi pierdut. Va trebui să distingem Biserica de lume, pentru că destinul lumii e veacul, iar al Bisericii e veşnicia.

Până la sfârşitul timpurilor, Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească va fi ţinta tuturor prigoanelor şi nu greşim când spunem că va trăi în mici comunităţi unite între ele în Trupul şi Sângele lui Hristos, în Sfântul Duh, păstrând Credinţa şi Tradiţia neîntinate. Nu te teme mică turmă, căci cu tine e Hristos cel Răstignit! Amin.

 

Fragment din RĂDĂCINILE ECUMENISMULUI ŞI RIDICAREA LUI ANTIHRIST de Ieromonahul Vasilisc Hristea pag. 16-19

 

Citiți vă rog și:

GLOBALIZAREA ECUMENISTĂ ŞI ÎMPĂRĂŢIA LUI ANTIHRIST. Biserica APOSTATĂ – mireasa lui ANTIHRIST

___________________

Sursa – http://www.glasulstramosesc.ro/blog/sa_urati_toata_greseala_erezia_si_invatatura_potrivnica_bisericii_ortodoxe_ca_niste_buni_ostasi_ai_lui_hristos/2017-03-02-344