Prin secolul al VI-lea văd evreii cum Creştinismul se întinde şi cuprinde toată lumea. Vor însă, cu orice chip, să oprească răspândirea lui. Îi nelinişteşte înaintarea impetuoasă a credinţei şi învăţăturii lui Hristos. Se adună atunci în taină mai-marii evreilor, Sanhendrinul şi plăsmuiesc o religie luptătoare împotriva Creştinismului, mahomedanismul.

Foarte puţini, poate, ştiu că islamul nu a fost lucrarea şi plăsmuirea analfabetului şi sălbaticului Mahomed, ci a evreilor. Foarte puţini au habar că mahomedanismul este făcătură evreiască, deoarece toate informaţiile istorice despre acest lucru sunt măsluite de către cei ce au interes să ascundă asta. Cine mai ştie azi, că însuşi Mahomed era evreu după mamă? Câţi ştiu că, cel puţin trei dintre femeile lui erau evreice şi că el era îndrăcit?[1] Cine a aflat vreodată că toţi cei apropiaţi din jurul său erau sataniști (vrăjitori, astrologi şi spiritişti).

Au reușit lucifericii Sanhendrinului să facă din analfabetul, epilepticul şi demonizatul beduin Mahomed, profet mincinos. L-au propulsat în frunte ca, prin sabie, să răspândească mincinoasa religie şi să rănească astfel Creştinismul.

Dar care este consecinţa acestei atitudini duşmănoase a evreilor împotriva lui Hristos? Ce-au câştigat căpeteniile luciferice a Sanhendrinului de pe urma născocirii Islamului? Au creat astfel cel mai rău şi mai neîmpăcat duşman de moarte al iudaismului. Primul sânge evreiesc a fost vărsat de însuşi Mahomed, lucru pe care adepţii religiei lui îl continuă până astăzi. Nu este mult timp de când, 110 milioane de arabi au depus greu jurământ ca să nimicească de pe faţa pământului şi ultimul evreu! Acuma, când sunt scrise aceste rânduri, 600 milioane de musulmani, pe care evreii i-au născocit ca să lovească Creştinismul, sunt gata să rănească de moarte, până la dispariţie, pe israeliţi, şi nu pe creştini, cum îşi plănuiseră ei de mai înainte.

Ca atare, vezi, cititorule că Dumnezeu a întors asupra capetelor lor, săgeţile pe care le îndreptau împotriva creştinilor. Vezi că într-adevăr „lovesc cu piciorul în ţepuşă”…[2]

1. v. Sfântul Maxim Grecul, Adevăr şi minciună. Scrieri dogmatico-polemice, Ed. Sophia, 1998; Sfântul Maxim Grecul, Viaţa şi cuvinte de folos, Ed. Bunavestire, Galaţi, 2002. (n. ed.)

2. Mai multe date doveditoare despre faptul că evreii sunt inspiratorii şi izvoditorii mahomedanismului şi despre obârşia evreiască a lui Mahomed, a se citi cartea distinsului scriitor Washington Irving, tradusă în greacă în 1930 de către St. Ikonios şi publicată la editura “Eleftherudaki”. Nr. de înregistrare a Bibliotecii Parlamentului 2171

| Arhim. Haralambie Vasilopoulos –  Ecumenismul fără mască pag. 137

 

Spun unii „islamul este o religie ca orice altă religie”, sau „este o religie a toleranței”, sau chiar „este o religie a iubirii”.

Adevărata față a islamului și a învățăturilor din Coran:

2 Surat Al – Baquara
Pg 97
Nota 162. „Politeist” traduce termenul arab „musrik”, care înseamnă necredincios, care crede în mai multe divinități.

3 Surat Al – Imran
Pg 129
151. Noi vom semăna spaima în inimile celor care tăgăduiesc, pentru ca I-au asociat lui Allah [idoli], fără ca El să fi trimis nici o dovadă pentru aceasta, iar sălașul lor va fi Focul. Și ce rău sălaș va fi pentru cei nedrepți!

Pg 152
89. Ei ar vrea ca voi să nu credeți, așa cum nici ei nu cred, astfel încât să fiți deopotrivă. Nu vă luați dintre ei părtași până ce ei nu vor purcede pe calea lui Allah! Dar dacă ei întorc spatele, prindeți-i și omorâți-i, oriunde-i veți afla! Și nu vă faceți dintre ei nici părtaș, nici ajutor.

91.Veți găsi pe alții care vor voi să aibă încrederea voastră și să aibă și încrederea neamului lor. De fiecare dată când vor fi îndemnați la ispită, ei se vor lăsa împinși spre ea. Dacă însă nu vor sta departe de voi și nu vă vor arăta supunere și nu vor opri mâinile lor [de la lupta împotriva voastră], atunci prindeți-i și omorâți-i, oriunde i-ați afla! Asupra acestora Noi vă dăm dovada sigură.

Pg 164
171. O, voi oameni ai Scripturii! (118). Nu exagerați în privința religiei voastre (119) și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său, pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi. Și nu spuneți „Trei!” (123). Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu unic. Slava Lui! Să aibă El un copil?
Nota: 118. De data aceasta adresarea este făcută creștinilor.
119. Nu exagerați în ceea ce privește rolul lui Isus și nu pretindeți că natura lui ar fi divină!
123. Doctrina triadei sau trinității este respinsă.

5 Surat Al Ma’ida
Pg 178
72. Necredincioși sunt aceia care spun: „Dumnezeu este Mesia, fiul Mariei!”.Doar a zis Mesia: ”O, fii ai lui Israel, adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!”. Pe cel care așează lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul și cei nelegiuiți nu vor afla ajutor (83)
Nota 83. Asocierea altor zeități lui Allah este considerată cea mai mare nelegiuire și cel mai mare păcat în islam.

Pg 179
73. Necredincioși sunt și aceia care spun:”Dumnezeu este treimea din trei” (84), căci nu există altă divinitate în afară de [Allah] cel Unic și de nu vor înceta să vorbească astfel, îi va atinge și pe cei necredincioși dintre ei chin dureros.
Nota 84. În triada „Tatăl, fiul și Sfântul Duh”.

8 Surat Al – Anfal
Pg 245
12. [Aduceți-vă aminte] când Domnul tău le-a revelat îngerilor: „Eu sunt cu voi! Întăriți-i, așadar, pe cei ce cred! Eu voi arunca spaima în inimile celor care nu cred! Loviți-i, deci, peste gâturi și loviți-i peste toate vârfurile degetelor!
Nota: Sensul general este de „loviți oricum este posibil”

Din carte: „Eu sânt cu voi, întăriți deci pe cei ce cred, arunca-voi frica în inimile necredincioșilor, deci tăiați-le gâturile și tăiți-le toate vârfurile degetelor

Pg 249
39.Și luptați împotriva lor până ce nu va mai fi ispită și până ce religia va fi în întregime pentru Allah.

9 Surat At – Tawba
Pg 257
5. Iar când se vor încheia lunile cele sfinte, atunci omorâți-i pe idolatri oriunde îi aflați.
Prindeți-i, împresurați-i și întindeți-le orice cursă.

Pg 267
73. O Profetule! Lupta împotriva necredincioșilor și fățarnicilor și fii aspru cu ei! Ghena va fi sălașul lor și ce sfârșit trist [vor avea ei]!

Pg 275
111. Allah a cumparat de la dreptcredincioși sufletele și bunurile lor, în schimbul Raiului, și astfel ei luptă pe calea lui Allah, omorând și fiind omorâți.

  1. Nu se cade, ca Profetul și cei care cred, să ceară iertare pentru politeiști, chiar dacă ei sunt rude, după ce li s-a arătat limpede ca ei sânt oaspeții Iadului.

Pg 278
123. O, voi care credeți! Luptați împotriva necredincioșilor de lânga voi! Ei să găsească în voi asprime!

10 Surat Yunus
Pg 283
Nota 51. Nu există cale de mijloc între Adevăr și rătăcire; sau Allah Cel Unic, sau idolatria!

15 Surat
Pg 352
Nota 99. Politeismul fiind cel mai mare păcat

Cam asta e „toleranța” și „iubirea” islamului față de cei de altă religie, și în special față de creștini.

| OrtodoxINFO.ro