Sfânta noastră Biserică prăznuiește, astăzi pe toți cei doisprezece Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos, ca pe unii, care s-au nevoit a răspândi, până la marginile lumii, dreapta credință creștină și a vesti tuturor marginilor pământului pe Hristos Dumnezeu, chemând toate neamurile la mântuire. Ei au fost chemați la apostolie chiar de Domnul Însuși, și au fost martorii propovăduirii patimilor și Învierii Sale, ca să-L mărturisească, apoi, printre oameni. Astfel, Sfântul Apostol Petru, se numea Simon, mai înainte de a fi chemat de Domnul. El a propovăduit Evanghelia, mai întâi, în Iudeia, apoi în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, și după tradiția Bisericii, a mers și la Roma. În cele de pe urmă, fiind răstignit de Nero împăratul, cu capul în jos, s-a dus la cele cerești.

Sfântul Apostol Andrei, „cel întâi chemat”, era fratele Sfântului Petru. După tradiție, el a propovaduit credința lui Hristos în toate țările de pe lângă Marea Neagră și în Dobrogea, după care, s-a întors în Tracia și s-a dus în Grecia, iar la Patras, a fost răstignit pe o cruce în forma literei X, „Crucea Sfântului Andrei”.

Sfântul Apostol Iacob, fiul lui Zevedeu, a fost numit de Domnul, „fiul tunetului”, ca și fratele său, Sfântul Ioan Evanghelistul. Împreună cu acesta, și cu Petru, a văzut Schimbarea la Față a Domnului pe Tabor. După Înălțarea la cer a Domnului, el a propovăduit cuvântul Lui Dumnezeu în Ierusalim și în Iudeea și a fost ucis de Irod Agripa, cu sabia.

Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul, numit și Teologul, adică, cuvântătorul de Dumnezeu, era ucenicul iubit, care, la Cină și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar, lângă Cruce, a stat cu Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi fiu al ei. Acesta a propovăduit Evanghelia în Efes și în toată Asia și a scris Evanghelia a patra, Apocalipsa  și cele trei Epistole din Noul Testament. El a adormit, în Domnul, la Efes, bătrân fiind cu anii.

Sfântul Apostol Filip era din Betsaida Galileii, cetatea lui Petru si Andrei. Acesta a adus la Hristos pe Natanail și a propovăduit pe Hristos, în părțile Asiei, cu sora sa Mariam, a avut sfârsit mucenicesc, în Ieropole, din Frigia.

Sfântul Apostol Bartolomeu, a propovăduit pe Hristos, o vreme, împreună cu Apostolul Filip, în Asia, iar, după moartea acestuia, a mers până în India, și a tâlcuit, pentru indieni Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. S-a dus, apoi, de acolo, în Armenia cea Mare și în Albana a primit  moarte de mucenic.

Sfântul Apostol Toma este cel căruia i se mai spunea și „Geamănul” și care a pipăit rănile Mântuitorului, după Învierea Lui. A purtat lumina Evangheliei până în părțile Indiei și a murit străpuns de săgeți, pentru Hristos.

Sfântul Apostol Matei, care pe când era vameș, se numea Levi, lăsând toate, n-a pregetat să meargă dupa Hristos. Și, fiind scriitor, a scris cel dintâi, Evanghelia Domnului, în limba ebraică, și, apoi, aceeași Evanghelie, în grecește. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și, tradiția spune, Apostolul a primit moarte de mucenic, fiind ars pe rug, în Etiopia.

Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu, a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în multe țări din răsărit, închinătoare la idoli. Deci, nenumărate neamuri aducând la Hristos, a primit moarte de mucenic, iar, cei ce s-au întors la credință, l-au numit „sămânța dumnezeiască.”

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, este acela care a propovăduit pe Hristos în Iudea, în Galileca și în Samaria, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Și, fiind spânzurat de un lemn, de slujitorii idolilor, din părțile Araratului, și-a pus sufletul pentru Domnul său.

Sfântul Apostol Simon Zilotul era din Cana Galileii. A propovăduit cu mult zel, cuvântul mântuirii în Mauritania și, din Africa, până în Britania. Și, răstignit fiind de cei necredincioși, și-a dat lui Dumnezeu duhul său.

Sfântul Apostol Maria a fost ales în locul lui Iuda, vânzătorul, numărându-se cu cei unsprezece Apostoli. El a propovăduit pe Hristos în Capadochia și în Etiopia. Și acolo, multe pătimind, cu moarte năpraznică s-a săvârșit.

Sfântul mare Apostol Pavel, care în urma tuturor, a fost chemat de Sus, de la Domnul, la apostolie, s-a arătat vas ales al lui Hristos, că L-a purtat pe Domnul neamurilor şi al împăraţilor de la Ierusalim şi până la Roma. Deci, şi-a săvârşit nevoinţa alergării sale, fiind ucis de Nero, cu sabia. Drept aceea, acest Sfânt Apostol se prăznuieşte, de către Biserică, împreună cu Sfântul Petru, ca unul ce, mai mult decât alţi Apostoli, s-a ostenit, cu bunăvestirea lui Hristos. Dumnezeului nostru slavă!

 

 

.