Select Page

RÂNDUIALA SLUJBEI DIN DUMINICA ORTODOXIEI sau SINODICONUL ORTODOXIEI

RÂNDUIALA SLUJBEI DIN DUMINICA ORTODOXIEI sau SINODICONUL ORTODOXIEI

Puteți descărca RÂNDUIALA SLUJBEI DIN DUMINICA ORTODOXIEI – în format electronic pdf – de aici:

sinodiconul-ortodoxiei

RÂNDUIALA SLUJBEI DIN DUMINICA ORTODOXIEI

.

Sinodul local din Constantinopol care a avut loc  în  anul  842,  întărind hotărârile dogmatice ale  Sinodului  al  VII-lea  A-toată-lumea,  a  înființat sărbătorirea anuală a biruinței Ortodoxiei asupra eresurilor. Sfântul Metodie, Patriarhul   Constantinopolului, care se afla în fruntea Soborului, a alcătuit în acest scop o rânduiala deosebită a Dreptei Credințe. Odată cu răspândirea credinței celei curate a ortodoxiei, această rânduială s-a înrădăcinat în întreaga Împărăție a Răsaritului Creștinesc, iar această pravilă începu să se săvârșească pretutindeni în întâia duminică a Postului Mare sub numele de slujba ,,Rânduielii Duminicii Ortodoxiei” mai întâi de către arhiereii eparhiilor în catedrale, ca apoi, câștigând norodul spre buna învățătură și înțelepțire, a ajuns a fi săvârșită și de parohiile bisericilor și de stareții mănăstirilor.

După isprăvirea citirii ceasurilor, spre locul obișnuit unde se află arhiereul în veșminte (sau starețul de se face slujba la mănăstire), vin din  altar arhimandriții, egumenii, preoții, diaconii; preoții scot icoana Mântuitontlui și a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și le pun pe analogul din mijlocul bisericii.

Începe diaconul: Binecuvântează, Stăpâne.

Arhiereul (sau starețul): Binecuvântat este Dumnezeul nostru…

Strana: Amin. Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… (rugăciunile începătoare).

Doamne miluiește (12 ori).

Veniți să ne închinăm… Apoi

Psalmul 74

Mărturisi-ne-vom Ție, Duunezeule, mărturisi-ne-vom Ție și vom chema numele Tău, povesti-voi toate minunile Tale. Când voi lua vreme, eu dreptatea voi judeca. Topitu-s-au pământul și toți cei ce locuiesc pe dânsul: eu am întărit stâlpii lui. Zis-am celor fărădelege, nu faceți fărădelege și celor ce greșesc, nu vă înălțați cornul. Nu vă ridicați asupra înălțimii cornul vostru și nu grăiți împotriva lui Dumnezeu nedreptate. Că nici de la răsărituri, nici de la apusuri, nici de la munți pustii. Că Dumnezeu judecător este: pe acesta smerește și pe acesta înalță. Că paharul este în mâna Domnlui, cu vin neamestecat, plin de amestecătură și au abătut din aceasta în aceasta, însă drojdiile lui nu s-au deșertat, bea-vor toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta-voi Dumnezeului lui Iacov. Și toate coarnele păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța cornul dreptului.

 

Slavă…, Și acum… Aliluia (trei ori)

Diaconul citește ectenia obișnuită până la ,,cei ce călătoresc pe ape…” apoi rostește aceasta:

Pentru ca să caute cu ochi milostiv la sfânta Sa Biserică și să o păzească pe ea nevătămată și nebiruită de eresuri și de credințe deșarte, și cu pacea Sa să o îngrădească, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să potolească dezbinările ei și cu puterea Sfântului Duh să îi întoarcă pe toți care s-au abătut de la cunoștința adevărului și să îi numere cu turma Sa aleasă, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să lumineze cu lumina înțelepciunii Dumnezeiești cugetele care s-au întunecat cu necredința, iar pe credincioșii săi să-i întărească și neclintiți în ortodoxie să-i păzească, Domnului să ne rugăm.

 

Apoi: Dumnezeu este Domnul, și S-au arătat nouă… glasul 4

 

Multumiți fiind noi, nevrednicii, robii  Tăi, Doamne, pentru binefacerile Tale cele mari, ce ni s-au făcut nouă, slăvindu-Te Te lăudăm, bine Te cuvântăm, mulțumim, cântăm și preaslăvim a Ta bună milostivire, și ca niște robi cu dragoste strigăm Ție: Făcătorule de bine, Mântuitorul nostru, slavă Ție.

 

Slavă… , glasul 3

De binefacerile Tale și de daruri, învrednicindu-ne în dar ca niște robi netrebnici Stăpâne, alergând cu osârdie către Tine, mulțumire după putere  îți aducem și slăvindu-Te pe Tine, ca pe Făcătorul de bine și Ziditorul strigăm: Slavă Ție, preaîndurate Dumnezeule.

Și  acum…, glasul 4

Precum a înălțimii de sus podoabă, și pe cea de jos frmnusețe ai arătat­ o sfintei sălășluiri a măririi Tale, Doamne, întărește-o pe aceasta în vecii vecilor și primește pentru  Născătoarea de  Dumnezeu, rugăciunile  noastre pe care neîncetat Ție ți le aducem, Viață și Înviere a tuturor!

 

Diaconul: Să luăm aminte Arhiereul: Pace tuturor.

Citețul: și duhului tău. Diaconul: înțelepciune, să luăm aminte.

 

Prochimen, glas al 4-lea

Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Domnului Dumnezeului nostru vor înflori. Stih: Veselise-va dreptul de Domnul și va nădăjdui întru El.

 

APOSTOLUL

Din Epistola către Romani a sfântului apostol Pavel, citire:

Fraților,  vă îndemn să vă păziți de cei ce fac dezbinări și sminteli împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Căci unii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, și prin vorbele lor frumoase și măgulitoare înșeală inimile celor fără de răutate. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur deci de voi și voiesc să fiți înțelepți spre bine și nevinovați la rău. lar Dumnezeul păcii va zdrobi degrab sub picioarele voastre pe satana. Harul Domnului nostru lisus Hristos să fie cu voi!

 

Aliluia (de trei ori)

EVANGHELIA

Din sfanta Evanghelie de la Matei citire:

 

Zis-a Domnul: vedeți să nu disprețuiți pe vreunul  din aceștia mici, că zic vouă: că îngerii lor, în ceruri, pururi văd fața Tatălui Meu, Care este  în ceruri.  Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe eel pierdut. Ce vi se pare? Dacă un om ar avea o sută de oi și una din ele s-ar rătăci, nu va lăsa, oare, în munți pe cele nouăzeci și nouă și ducându-se va căuta pe cea rătăcită? Și dacă s-ar întâmpla s-o găsească, adevăr grăiesc vouă că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci și nouă, care nu s-au rătăcit. Astfel nu este vrere înaintea Tatălui vostru, Cel din ceruri, ca să piară vreunul dintre aceștia mici. De-și va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și  de te va asculta,  ai cîștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri.

 

Slavă Ție Doamne, slavă Ție

 

Apoi ectenia:

Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne miluieşte.
Încă ne rugăm pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române [pentru (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul şi Mitropolitul nostru (N)], pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, milostive Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cela ce nu voieşti moartea păcătoşilor, ci aştepţi întoarcerea şi pocăinţa lor, întoarce-i pe toţi cei rătăciţi la Sfânta Ta Biserică, rugămu-ne Ţie, Milostive Doamne, auzi-ne şi ne miluieşte.

Cel ce ai zidit această lume spre slava Ta, fă ca şi cei ce se împotrivesc cuvântului Tău să se întoarcă şi împreună cu toţi credincioşii, cu credinţă adevărată şi bine cuvântare, pe Tine, Dumnezeul nostru, să te proslăvească, rugămu-ne Ţie, Atotputernice Făcătorule, auzi-ne şi ne miluieşte !

Cel ce ne-ai dat nouă porunca Ta ca să Te iubim pe Tine, Dumnezeul nostru, şi pe aproapele nostru, fă ca mâniile, duşmăniile, supărările, camăta, încălcările de jurământ şi alte fărădelegi să se stingă, iar dragostea adevărată să împărăţească în inimile noastre, rugămu-ne Ţie, Mântuitorul nostru, auzi-ne şi cu milostivire ne miluieşte.

Ecfonis: Auzi-ne pe noi, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru…
Strana: Amin. Diaconul: Domnului să ne rugăm.
Strana: Doamne, miluieşte. Şi cel mai mare, citeşte următoarea

Rugăciune

Dumnezeule preaînalte şi Ziditorule a toată făptura, Cela ce umpli toate cu mărirea Ta şi pe toate le ţii cu puterea Ta, Ţie, Izvorului a toate darurile Domnului nostru aducem mulţumire noi, nevrednicii, că nu Te întorci de la noi pentru fărădelegile noastre, ci ne arvuneşti pe noi cu îndurările Tale. Tu spre mântuirea noastră ai trimis pe Unul născut Fiul Tău şi ai binevestit nemăsurata Ta pogorâre către neamul omenesc: că cu vrere nu voieşti moartea păcătosului, şi aştepţi să ne întoarcem la Tine şi să fim mântuiţi: Tu, pogorând spre neputinţa firii noastre, ne întăreşti pe noi cu Atotputernicul Har al Sfântului Tău Duh, ne mângâi cu mântuitoarea credinţă şi cu nădejdea desăvârşită a veşnicilor bunătăţi şi povăţuindu-i pe aleşii Tăi în Sionul cel de sus, ca pe lumina ochiului îi păzeşti.

Mărturisim Doamne, marea şi neajunsa Ta iubire de oameni şi milostivire. Dar văzînd alunecările multora, cu osârdie Te rugăm, Atotbunule Doamne: caută la Biserica Ta şi vezi că chiar de am primit cu bucurie bunăvestirea Ta, dar spinii deşertăciunii şi ai patimilor o fac pe dânsa puţin-roditoare, iar în alţii şi fără de rod, şi, înmulţindu-se fărădelegile unii prin eresuri, alţii prin dezbinare se împotrivesc adevărului Tău evanghelicesc, se îndepărtează de moştenirea Ta, se leapădă de Harul Tău şi se răpun spre judecata preasfântului Tău Cuvânt. Preamilostive şi Atotputernice, nu Te mânia până în sfârşit, Doamne! Fii milostiv, Te roagă Biserica Ta, ştiindu-Te pe Tine ocârmuitorul şi săvârşitorul mântuirii noastre, Iisuse Hristose, fii nouă milostiv, întăreşte-ne pe noi cu puterea Ta în Dreapta Credinţă, luminează ochii celor ce rătăcesc cu lumina Ta dumnezeiască, ca să înţeleagă adevărul Tău: înmoaie înăsprirea lor şi deschide-le auzul, ca să audă glasul Tău şi să se întoarcă către Tine, Mântuitorul nostru. Îndreptează, Doamne, fărădelegile lor şi viaţa lor străină de buna cuviinţă creştinească; fă ca toţi întru sfinţenie şi fără de prihană să vieţuim, şi aşa mântuitoarea credinţă să se înrădăcineze şi purtătoare de rod în inimile noastre să fie. Nu întoarce faţa Ta de la noi, Doamne, dă-ne nouă bucuria mântuirii Tale; dă Doamne şi păstorilor Bisericii Tale râvnă sfântă, şi cu duhul Evangheliei dospeşte grija lor pentru mântuirea şi întoarcerea celor rătăciţi. Ca aşa fiind toţi povăţuiţi, să ajungem unde este credinţa desăvârşită, împlinirea nădejdii şi dragostea adevărată şi acolo cu preacinstitele cete ale puterilor cereşti să Te preaslăvim pe Tine, Domnul nostru, pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Apoi diaconul rosteşte:
Cine este mare ca Dumnezeul nostru; Tu eşti Dumnezeu
Carele faci minuni.
Apoi iarăşi cu glas ridicat:
Cine este mare ca Dumnezeul nostru…
Şi apoi cu glas ridicat:
Cine este mare ca Dumnezeul nostru…

Ziua Ortodoxiei prăznuind, o, neam drept-slăvitor! Să-L slăvim cel mai mult pe Pricinuitorul tuturor bunătăţilor, pe Dumnezeu, Carele este binecuvântat întru toţi vecii. Acesta este Dumnezeul nostru, Carele rânduieşte şi întăreşte moştenirea Sa iubită Sfânta Biserică, pe strămoşii care au căzut prin călcarea poruncii mîngîindu-i cu cuvântul Său nemincinos, a cărei temelie a pus-o încă în rai; Acesta este Dumnezeul nostru, Carele povăţuindu-ne către acea făgăduinţă mântuitoare, nu fără mărturii Sieşi o lasă, ci vrând să se săvârşească mântuirea, vestit-a mai înainte întâi prin strămoşi şi prooroci, în multe chipuri arătând-o; Acesta este Dumnezeul nostru, Care de multe ori şi în multe feluri a grăit părinţilor prin prooroci, în zilele din urmă a grăit nouă prin Fiul, cu Care şi veacurile Le-a făcut, vestindu-ne bunăvoinţa Tatălui pentru noi, ne-a deschis tainele cereşti, ne-a încredinţat cu puterea Sfântului Duh despre adevărul bunei vestiri, a trimis pe apostoli în toată lumea ca să propovăduiască Evanghelia Împărăţiei, a întărit-o pe aceasta cu multe puteri şi minuni. Acestei descoperiri mântuitoare urmând,
de această veste bună ţinându-ne

Aici clerul împreună cu norodul binecredincios mărturiseşte cu glas biruitor

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din cer şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vie cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă şi sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie. Amin.

Apoi cu glas înalt:
Aceasta este credinţa apostolească,
Aceasta este credinţa strămoşească,
Aceasta este credinţa dreptmăritoare,
Această credinţă lumea a întărit.

Apoi se citesc următoarele anatematisme:

Încă şi soboarele sfinţilor părinţi şi predaniile şi scrierile lor împreună-glăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire, le primim şi le întărim.
Chiar dacă şi acestei pronii a Domnului pentru noi şi mântuitoarei descoperiri duşmanii Ortodoxiei i se împotrivesc, pomeni-va atunci Domnul ocara robilor Săi: slava hulitorilor o a ocărât-o şi pe cei îndrăzneţi şi vrăjmaşi Dreptei Credinţe fricoşi şi grabnici la fugă i-a arătat.

Precum pe cei care îşi cucernicesc a lor minte întru ascultarea Dumnezeieştii descoperiri şi care s-au nevoit pentru aceasta, îi fericim şi îi lăudăm; iar pe cei care se împotrivesc acestui adevăr şi care nu s-au pocăit Domnului, Carele aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa lor, urmând Sfintei Scripturi şi Predaniei Bisericii dintru început ţinându-ne, îi lepădăm şi îi dăm anatemei.

Celor care tăgăduiesc fiinţarea lui Dumnezeu şi spun că această lume de la sine s-a făcut şi toate cele dintr-însa fără Pronia lui Dumnezeu şi din întâmplare se fac, anatema (de trei ori).

Celor care grăiesc că Dumnezeu nu este duh, ci trup; sau că nu este drept, veşnic, milostiv, preaînţelept, atotştiutor şi alte hule asemenea rostind, anatema (de trei ori).

Celor care îndrăznesc grăind că Fiul lui Dumnezeu nu este de o fiinţă cu Tatăl, sau nu este de aceeaşi cinstire cu El, asemenea şi pentru Duhul Sfânt, şi care mărturisesc pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh nu ca pe Cel ce este Unul Dumnezeu, anatema (de trei ori).

Celor ce nebuneşte grăiesc că nu a trebuit pentru mântuirea noastră şi spre curăţirea păcatelor noastre să vină în lume Fiul lui Dumnezeu în trup şi să primească patimă de bunăvoie, moarte şi înviere, anatema (de trei ori).

Celor care nu primesc harul izbăvirii propovăduit în Sfânta Evanghelie ca singurul mijloc de curăţire, luminare şi desăvârşire înaintea lui Dumnezeu, anatema (de trei ori).

Celor care îndrăznesc să grăiască că Preacurata Fecioara Maria născătoarea de Dumnezeu nu a fost înainte de naştere, la naştere şi după naştere Fecioară, anatema (de trei ori).

Celor care nu cred că Duhul Sfânt i-a înţelepţit pe prooroci şi apostoli şi printr-înşii ne-a vestit nouă calea adevărată spre pocăinţă şi a întărit aceasta cu minuni, şi Carele acum în inimile dreptcredincioşilor creştini vieţuieşte şi îi povăţuieşte la orice adevăr, anatema (de trei ori).

Celor care tăgăduiesc nemurirea sufletului, sfârşitul veacului, judecata ce va să fie şi răsplata veşnică pentru faptele bune în ceruri, iar pentru păcate – osândire, anatema (de trei ori).

Celor care tăgăduiesc vreuna din Sfintele Taine, de Biserica lui Hristos ţinute, anatema (de trei ori).

Celor care tăgăduiesc soboarele sfinţilor părinţi şi predaniile lor care sânt într-un duh glăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire, şi de sfânta Biserică cea una dreptslăvitoare şi sobornicească cu binecuvântare păstrate, anatema (de trei ori).

Celor care cutează a strecura în Simbolul Credinţei o a doua purcedere, şi din Fiul, a dumnezeirii Duhului Sfânt, arătând prin aceasta două cauze în unitatea fiinţială a Treimii, anatema (de trei ori).

Celor care nu cred şi nu mărturisesc că într-un singur ipostas al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos sânt două firi, omenească şi dumnezeiască, neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi nedespărţite, anatema (de trei ori).

Celor care ocărăsc şi hulesc sfintele icoane pe care Sfânta Biserică le primeşte spre amintirea lucrărilor lui Dumnezeu şi a bineplăcuţilor Lui, spre trezirea evlaviei celor ce le privesc pe ele şi a dorinţei de a urma sfinţilor, şi celor care le numesc pe acestea idoli, anatema (de trei ori).

Iar celor care se nevoiesc pentru Ortodoxie în cuvânt, scrieri, învăţături, suferinţe şi viaţă bineplăcută lui Dumnezeu, ca unor apărători şi lucrători ai dreptei credinţe, împreună cu Biserica lui Hristos, săvârşind pomenirea de peste an, strigăm Sfinte binecredinciosule şi întocmai cu apostolii împărat Constantin şi maica ta Elena, dreptmăritorilor împăraţi ai Răsăritului Creştinesc: Teodosie, Iustinian şi ceilalţi dreptcredincioşi împăraţi şi împărătese ale Împărăţiei Creştinătăţii Răsăritului, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne lumineze calea în această lume plină de deşertăciuni cu viaţa voastră pilduitoare de slujitori ai lui Dumnezeu cu osârdia voastră dregătorească de mare folos pentru întărirea Bisericii lui Hristos (de trei ori).

Sfinte binecredinciosule Voievod Ştefan cel Mare, sfinte binecredinciosule Voievod-mucenic Constantin Brâncoveanu, rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu pentru noi, ticăloşii urmaşi ai voştri, în aceste vremi cumplite de răcire peste măsură a credinţei celei mântuitoare a Răsăritului Ortodox, vremi de împuţinare a Ţării strămoşeşti şi de micime a vredniciei duhovniceşti a dregătorilor ei, să ne întărească pe noi în dăinuirea noastră întru Dreapta Credinţă pe pământurile rânduite de Dumnezeu spre mântuirea neamului nostru (de trei ori).

Sfinte Nicodim de la Tismana, sfinte Paisie de la Neamţ, sfinte patriarh Nifon al Constantinopolului, sfinte ierarh Ghelasie de la Râmeţ, sfinţilor ierarhi Iorest şi Sava Mărturisitorii Ardealului, sfinţilor mitropoliţi Antim Ivireanul, Grigorie Dascălul, Maxim Brancovici, ai Moldovei Dosoftei şi Varlaam, rugaţi-vă lui Dumnezeu cel Unul în Treime să ne ferească de nenumăratele şi feluritele ispite ale vremurilor de
astăzi care se abat peste noi, nevrednici de a ne numi creştini ai vremurilor de pe urmă, din pricina puţinătăţii noastre duhovniceşti şi asupra bunelor rânduieli ale vieţii creştineşti în Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică a lui Hristos (de trei ori).

Binecredincioşilor voievozi care s-au osârduit pentru buna orânduire a Bisericii Ortodoxe pe pământurile strămoşeşti Mircea cel Bătrân, Alexandru cel Bun, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Rareş, Vasile Lupu, Matei Basarab, Mihai Viteazu şi marilor dregători ortodocşi, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Preasfinţiţilor Patriarhi ai Constantinopolului, ai Alexandriei, ai Antiohiei, al Ierusalimului, şi a întregii Ţări Româneşti şi preasfinţiţilor mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Presfinţiţilor mitropoliţi, evlavioşi ostenitori pentru neprihănirea şi întărirea Bisericii creştine drept-slăvitoare, în neamul nostru: Andrei al Transilvaniei, Macarie al Ungrovlahiei, Teofil de la Râmnic, Veniamin al Moldovei, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Celor care au pătimit şi au fost ucişi în războaiele pentru Credinţa ortodoxă şi Ţară, domnilor, boierilor, oastei iubitoare de Hristos şi tuturor dreptmăritorilor creştini care în dreapta credinţă şi evlavie întru nădejdea învierii au răposat, veşnica lor pomenire (de trei ori).

Dreptmăritoarea Biserică a lui Hristos, cu mărire aducînduşi aminte de cei ce s-au nevoit în evlavie şi aceasta spre urmare arătând tuturor fiilor ei, dreptmăritorilor creştini, asemenea are datoria să laude nevoinţele acestora care prin mântuitoarea credinţă şi faptele bune, pregătindu-se de fericirea veşnică, întăresc Ortodoxia.

Apoi rosteşte:

Tuturor sfinţiţilor patriarhi ortodocşi, mulţi ani trăiască (de trei ori).
Părintelui nostru, Preafericitului Patriarh (N) al României, mulţi ani trăiască (de trei ori).
Înalt Preasfinţiei Sale, Mitropolitul (sau episcopul) (N), mulţi ani trăiască (de trei ori).
Preasfinţiţilor mitropoliţi ortodocşi, arhiepiscopi şi episcopi şi la tot clerul bisericesc, mulţi ani trăiască (de trei ori).
De Dumnezeu păzitei ţării noastre, stăpânirii şi oastei ei şi tuturor dreptmăritorilor creştini, care drept mărturisesc credinţa mântuitoare şi sânt în supunerea Bisericii lui Hristos, dăruieşte-le Doamne, pace, linişte, bună sporire, îmbelşugarea roadelor pământului şi mulţi ani trăiască (de trei ori).

Preasfântă Treime, pe aceştia îi preaslăveşte şi îi întăreşte până la sfârşit în dreapta credinţă; iar pe răzvrătiţii şi hulitorii dreptmăritoarei credinţe şi ai Bisericii lui Hristos şi pe cei care nu sânt în supunerea ei, întoarce-i şi fă ca să vină la cunoştinţa adevărului Tău veşnic, pentru rugăciunile Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi ale tuturor sfinţilor, amin.

După această rugăciune, cel mai mare zice:

Slavă Ţie Dumnezeule, Binefăcătorului nostru în vecii vecilor

Strana: Amin.
Şi se cântă imnul sfântului Ambrosie al Mediolanului, iar în timpul acestei cântări arhiereul sau stareţul, împreună cu toată sfinţita adunare, sărută sfintele icoane de pe analoguri.

Pe Tine Dumnezeule, Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim, pe Tine, preaveşnicule Părinte, tot pământul Te măreşte. Ţie toţi îngerii, Ţie cerurile şi toate puterile, Ţie Heruvimii şi Serafimii cu neîncetate glasuri Îţi strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Dumnezeu Savaot, plin este cerul şi pământul de mărirea slavei Tale. Pe Tine preaslăvita ceată a apostolilor, pe Tine lăudata mulţime a proorocilor, pe Tine Te laudă prealuminata oaste a mucenicilor, pe Tine în toată lumea Te mărturiseşte sfânta Biserică, pe Părintele măririi celei neajunse, pe Cel închinat Unul-Născut Fiul Tău şi pe Sfântul Mângâietorul Duh. Tu eşti Împăratul slavei Hristoase, Tu eşti al Părintelui pururea fiitor Fiu. Tu spre izbăvirea omului, luând fire de om, nu Te-ai îngreţoşat de pântecele Fecioarei, Tu, stricând boldul morţii, ai deschis credincioşilor cereasca împărăţie. Tu de-a dreapta lui Dumnezeu şezi întru slava Părintelui şi credem că vei veni Judecător. Pe Tine dar, Te rugăm, ajută robilor Tăi, pe care i-ai mântuit cu cinstitul Tău Sânge. Învredniceşte-i a împărăţi împreună cu sfinţii Tăi întru veşnica Ta slavă.

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, îndreptează-i şi îi înalţă pe dânşii în veci. În toate zilele Te vom binecuvânta pe Tine şi vom lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi.
Fie mila Ta, Doamne, spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu ne ruşinăm în veci.
Amin.

Şi se face otpustul obişnuit.

 

 

Extras din Molitfelnicul necenzurat, tipărit la anul 2009

 

 

.

.

CĂUTAȚI ORICE CUVÂNT ORI EXPRESIE CARE VĂ INTERESEAZĂ DIN ACEST SIT, TASTÂNDU-L ÎN 

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” 

DIN PARTEA DREAPTĂ-SUS, APOI APĂSAȚI TASTA ENTER,

DACĂ FOLOSIȚI UN CALCULATOR (LAPTOP SAU DESKTOP),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE AȘA CUM ARATĂ IMAGINEA DE MAI JOS:

.

DACĂ FOLOSIȚI UN TELEFON MOBIL (SMARTPHONE),

SECȚIUNEA ”CĂUTARE” ESTE LA FINALUL ORICĂRUI ARTICOL DIN SITUL

WWW.ROMANORTODOX.INFO 

DEASUPRA SECȚIUNII ”ULTIMELE ARTICOLE”,

AȘA CUM SE VEDE ÎN IMAGINEA DE MAI JOS:

.

SĂ NE FIE DE FOLOS!

.

MĂRTURISEȘTE ADEVĂRUL, FĂ-ȚI DATORIA DE CREȘTIN,

DE A-ȚI IUBI APROAPELE CA PE TINE ÎNSUȚI,

ACUM, ASTĂZI, CÂT SE MAI POATE!!!

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

.

 

 

 

 

 

.

 

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subiecte